Ülevaade RSRi kirjandusest

TRÜ Rahvusvaheliste Suhete Ring: Lühiülevaade ajaloost ja tänapäevast (1983) 

Ajastule omase keelekasutusega, kuid ehk seda põnevamgi ülevaade RSRi esimesest kahekümnest tegutsemisaastast.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Mälestuste kogumik RSR40: Rahvusvaheliste Suhete Ring 1963-2003

“Nüüd, 2003. aastal on põhjust tagasi vaadata organisatsiooni ajaloole. Loomulikult ei pretendeeri käesolev kogumik ei teaduslikkusele ega kõikehaaravusele. Tegemist on pigem katsega koondada ühtede kaante vahele RSRi omaaegsete aktiivsemate liikmete mõningaid mälestuskilde ning seda kahel eesmärgil. Esiteks – anda praegustele liikmetele mõningane ülevaade varem toimunust ning tekitada teatud sild nüüd juba kolme põlvkonda kuuluvate RSRlaste vahel. Teiseks – nande kaante vahele on salvestatud vaid killuke kõigist neist emotsioonidest ja muljetest, mis vajaksid talletamist. Tegemist ei ole mitte pelgalt ühe organisatsiooni ajalooga, vaid osakesega üliõpilasorganisatsioonide ja – ärgem peljake seda mõtet – ülikooli ajaloo ühe tahuga.”

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

RSR meedias 1963-2003

Artiklid RSR tegemistest neljakümne aasta vältel.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

RSRi Tekstikogumik 2013: Rahvusvaheliste Suhete Ring 2003-2013

Antud kogumik moodustati ringi tegevliikmete (väike ring) poolt RSRi 50. juubeliks. Kogumikust leiab erinevaid kirjutisi RSRi tegevusest aastatel 2003-2013. Seega on sellesse faili koondatud artiklid, plakatid, ringi tegevuse kokkuvõtted, väljasõitude reisikirjad ja näidised reklaamidest sotsiaalmeedias.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Maailmast 2013

“Kogumiku põhiosa moodustavad akadeemilised artiklid, mille autorid on oma üliõpilasajal osalenud RSRi tegevuses. Kogumiku II osa on mälestuslik – kunagised RSRi presidendid tuletavad meelde vanu aegu ja annavad hinnangu nii enda kui ka RSRi tegevusele.”

Kogumikust leiab järgnevad artiklid:

Teele Arak: Julgeolekustamise teoreetiline raamistik ja põhiprobleemid

Mattias Jõesaar: Kas president Obama ametiajal on Wilsoni koolkond USA välispoliitikas hääbumas?

Silver Kelk: Droonirünnak rahvusvahelisele ühiskonnale

Anu Kikas: Rahvusparlamentide roll Euroopa Liidu võlakriisi lahendamisel: Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimine.

Heidi Koolmeister: Iisraeli julgeolekupoliitika aluste analüüs: kui Iraani tuumaprogramm ületab punase joone

Kersti Oksaar: Küberjulgeolekustamine, küberjulgeolek ja küberrünnakud

Keit Spiegel: Hindamise vajalikkus arengukoostöö tõhususe mõõtmisel Eesti-Gruusia näitel

RSRi presidentide mälestusi alates 1999. aastast

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Maailmast 2012

„Käesolev kogumik on pühendatud Toomas Alatalu 70. sünnipäevale – selle tähistamisega jätkame Eero Loonele ja Kaido Jaansonile pühendatud kogumike ilmumist. Toomas Alatalu oli Rahvusvaheliste Suhete Ringi (RSR) akadeemiline juhendaja 1970. aastate keskel. Need mõned aastad olid olulised nii RSRile kui päris kindlasti ka tema juhendajale, kuid juhendaja põhitegevus võiks kanda hoopiski erinimetust – Alatalu fenomen. Sellel pateetiliselt kõlaval mõistel on sügav sisu – kogu oma elu üliõpilasaastatest alates kuni tänapäevani välja on Alatalu tegelnud rahvusvaheliste suhetega.

Rahvusvaheliste suhete raames on Toomas Alatalu käsitlenud rööbiti kolme valdkonda. Akadeemilisele maailmale oleme juba vihjanud – kuid seda tuleb täiendada õpetamisega mitte ainult Eestis, vaid ka Nicaragua ja Kuuba ülikoolides. Kuid välispoliitilisi teadmisi jagati ka kõige laiemale auditooriumile – publitsistlik tegevus ajakirjanduses – eriti teles – on kestnud sama kaua. Ja kolmandaks olgu märgitud poliitika – kolm Riigikogu koosseisu, neist kahes väliskomisjoni liige, on tekitanud hea võimaluse realiseerida oma teoreetilisi teadmisi tegelikkuses.

Käesolevas kogumikus esitatud artikleid ühendab üks joon, mis ei olnud sugugi saavutatud vastastikuste kooskõlastamiste või koostajate huvide tõttu, vaid kujunes täiesti juhuslikult, selleks on Nõukogude Liit /Venemaa. Kõikide autorite puhul – kellel vähem, kellel rohkem – saab rääkida suunatusest Venemaale. Selline kokkusattumus ärgitas otsima põhjusi, miks Venemaa pakub rahvusvahelistest suhetest kirjutavale akadeemilisele ringkonnale huvi.“

Kogumikust leiab järgnevad artiklid:

Toomas Alatalu: Georgia uued sõbrad vs. Georgia (vanad) sõbrad ehk väikeriikide söakas vastandumine suurriikidele 

Heiko Pääbo: Ajaloolise ruumi konstrueerimisest: Eesti liikumine Vene tsivilisatsioonist Läänemere regiooni

Rein Ruutsoo: Keskus ja perifeeria: perestroika ja poliitilise reformi  ideed. Demüstifi tseeritud Boriss Kurašvili 

Raul Toomla: De facto riigid rahvusvahelises süsteemis 

Rein Toomla: Setsessioon – argumendid argumentide vastu

Karmo Tüür, Raivo Vare: Eesti-Vene majandussuhted: üha väheneva sõltuvuse lugu

Intervjuu Toomas Alataluga

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Maailmast 2010

Vilistlaste poolt välja antud kogumikust leiab järgnevad artiklid:

Toomas Alatalu: Baasidest baasideni ehk Kreml jääb endale truuks

Kaido Tee, Lauri Luht: Rahvusvaheliste suhete klassikaliste teooriate eesmärgid ennustamisel: tagasi tulevikku ja lakkamatu sõda või viimane inimene, ajaloo lõpp ja igavene rahu

Taavo Lumiste: Külmast sõjast

Heiko Pääbo: Eesti-Vene identiteedikonflikti võimalikkusest: rahvuslike ajaloonarratiivide kokkusobimatus

Rein Ruutsoo: Baltimaade rahvarinnete välispoliitikast

Peeter Sookruus: Mõned sammud Eesti taasiseseisvumise teel

Rein Toomla: Kuhu ja kuidas paigutada Eesti rahvusvaheliste suhete süsteemi

Kaido Jaanson: Juan Linz ja eestlane Aleksander Kesküla

Tanel Pedaru, Karmo Tüür: Intervjuu Kaido Jaansoniga

Kaido Jaansoni sahtli servast

Allan Alaküla: Õpetaja ordenid

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Maailmast 2008

Vilistlaste poolt välja antud kogumikust leiab järgnevad tekstid: 

Kaarel Kalm. „Muutuse” mõiste ja roll rahvusvaheliste suhete teoorias 

Alexander Lott. Balti küsimus külma sõja ajal 

Lauri Luht. Uute julgeolekuohtude konstrueerimisest euroopastumiseni – illegaalse immigratsiooni näide

Tanel Mae: Somaalia ja Somaalimaa status quo püsimine  

Berit Marksoo: Küpros – külmutatud konflikti piirkond Euroopa Liidus 

Laura Pakaste: 10 aastat Eesti arengukoostööd

Marje Pihlak: Arengukoostöö kui välispoliitiline mõõde julgeolekuriskide maandamiseks

Siret Selgis: Kriitiline diskursusanalüüs 

Raul Toomla: ÜRO efektiivsus relvakonfliktide lahendamisel 

Viljar Veebel: Euroopa Liidu positiivne tingimuslikkus: meetodid, motivatsioon ja dünaamika

Karmo Tüür: RSR aastatel 2003–2008 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Maailmast 2005

“Käesolev kogumik on rahvusvaheliste suhete ringi liikmete ja vilistlaste kingitus prof. emer. Eero Loonele tema 70. sünnipäevaks. Me tahame rõhutada Eero Loone panust eelkõike kolmes valdkonnas. Esiteks oli ta 1963. a asutatud RSRi esimene teaduslik juhendaja, olles niimoodi kümmekonna aasta jooksul intellektuaalse (välis)poliitilise diskussiooni eestvedaja. Valituna 1990. a RSRi vilistlaskogu esimeseks esimeheks, mõjutas Eero Loone tuntavalt välispoliitilist mõtet taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. Ja kolmandaks – tema panus on olnud märkimisväärne ka selles, et paljud RSRiga seotud inimesed on jätkanud teaduses.

Me oleme kõik olnud huvitatud rahvusvahelistest suhetes. Mõnele on see huvi vormunud elukutseks, paljudele jäänud abiliseks maailmas toimuva mõistmisel. Need artiklid on kirjutanud RSRi vilistlased ja tegevliikmed, kelle igapäevane tegevus on seotud akadeemiaga kas ülikoolis õppimise või õpetamise näol. Mitte kõigi jaoks ei ole välispoliitika peamine teadusvaldkond. Kuid me olme ühendanud rahvusvahelised suhted oma põhialaga ning tulemuseks ongi see pühenduskogumik.”

Kogumikust leiab järgnevad tekstid: 

Rein Ruutsoo: Tänapäevase mõttekultuuri suursaadik Eestis

Kaido Jaanson: Pihkva ja Tartu II aastatuhande esimesel poolel

Catlyn Kirna ja Mihkel Värton: Välispanoraam 1970-1988

Heiko Pääbo: Balti riikide geopoliitilise tähenduse ajalooline kujunemine

Eimar Rahumaa: Mõtisklusi väikeriigis(t)

Rein Ruutsoo: Eesti kodanike Euroopas

Jaan Sootak: Rahvusvaheline karistusõigus – ikka veel väljakujunemata õigusvaldkond

Rein Toomla: Väikeriigid maailmapoliitikas

Heiko Pääbo ja Karmo Tüür: Eesti Venemaa-poliitika lähtealused

Intervjuu Eero Loonega

etEesti