Daniel Schaer: “Diplomaatiast Liibanonist Rwandani”

Daniel Schaer töötab Välisministeeriumis ning on Eesti Julgeolekunõukogu kampaania erivolitustega diplomaatiline esindaja. Schaer on oma karjääri jooksul palju rännanud, olles olnud lähetusel muuseas Afganistanis, Liibanonis, Rwandas ja Makedoonias. Diplomaadi teenistuskäik Välisministeeriumis algas pärast Eestisse kolimist 2003. aastal, kus ta vastutas algul inglisekeelsete dokumentide väljatöötamise eest.

Euroopa Liit Rwandas

Euroopa Liidu Rwandasse lähetatud delegatsioonides on aegade jooksul olnud kokku keskmiselt 40 inimest, kes osaliselt palgatakse kohapeal. Delegatsioonis on Eesti Vabariigi välisteenistusest ainult 2 diplomaati, sealhulgas saadik. Peamisteks teemadeks EL ja Rwanda koostöös on eelarve toetus, majandus ja hea valitsemine ning taristu arendamine. Rwanda puhul kiidab Schaer kohaliku valitsuse proaktiivsust, mida mõne piirkonna teise riigi puhul ei saaks tõdeda.

Et arengukoostöö abivajavate riikidega oleks võimalikult efektiivne, koordineerivad ELi liikmesriigid oma tegevust ühise kavandamise initsiatiivi (inglise joint programming) läbi. Schaer toob näiteks juhtumi, kus Afganistanis kavatses Soome politseijaoskonda ehitada, kuid USA oli juba ehitust alustanud. Ühise kavandamise initsiatiiv aitab säärast projektide dubleerimist ennetada.

EL–Aafrika vaheline koostöö

EL suhted Aafrika riikidega baseeruvad 2000. aastal allkirjastatud Cotonou lepingul, mis koosneb kolmest sambast: arengukoostöö, majandus- ja kaubanduskoostöö, poliitiline koostöö. Viimane EL ja AL tippkohtumine toimus Elevandiluurannikul, kus arutleti rahu, julgeoleku, demokraatliku valitsemise, inimõiguste, aastatuhande arengueesmärkide, regionaalse integratsiooni, taristu, liikuvuse ning tööhõive, eriti noorte tööpuuduse üle.  EL koostööd Aafrikaga teostatakse Euroopa Arengufondi (EAF) abil. EAF toetab ainult spetsiifilisi kindla ajaperioodiga projekte ning vastutus projekti haldamiseks pannakse abisaaja riigi peale. EAF on 6 aasta jooksul jaganud  294 miljonit eurot, millest suurem osa (60%) teostab Rwanda majandusarengu ja vaesuse vähendamise strateegiat.

Arengukoostööle määratud rahasid planeeritakse sarnaselt  teiste EL eelarvegruppidega rahastustsükli selleks ettenähtud ajal. Välisesindus koostöös vastava abisaaja riigi valitsusega planeerib summad ja pakub eesmärgid, mida iga mõne aasta tagant hinnatakse, kui hästi soovitut saavutatud on. Kui eesmärke ei täideta, ei pruugi järgmises rahastustsüklis raha saada. Probleeme võib tekitada kohalik aruandlus, kuna tehniliste vahendite puudumisel ei pruugi see tõetruu olla.

etEesti