Tartu ÜRO Mudel 2016

14.-15. mail kogunesid Johan Skytte poliitikauuringute instituudis 40 noort inimest kümnest päritoluriigist rääkimaks põletavatel maailmateemadel uudses formaadis. Selleks oli Tartu Mudel ÜRO, mis Tartu Ülikoolis esmakordselt RSRi eestvedamisel aset leidis.

ÜRO kolis kaheks päevaks Tartusse

Laupäeva pärastlõunal kogunesid välis- ja kohalikku päritolu tudengid Lossi 36 õppehoones, et arutada järgnevatel teemadel: Lähis-Ida ja Süüria kriis, pagulaste integreerimine vastuvõtvates riikides ja töötajate õigused stabiilse majanduskasvu tagamisel.  Arutelud toimusid kolmes nõukogus – ÜRO inimõiguste nõukogus, ÜRO julgeoleku nõukogus ja ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogus.

Ürituse avamisel pidasid lühikese motiveeriva kõne oma ala eksperdid, kes pidid andma täiendavaid teadmisi tulevasteks aruteludeks. Esimene ja ehk ka kõige kaasahaaravam kõneleja oli Kristiina Mänd MTÜst Mondo, mis tegeleb igapäevaselt kolmanda maailma riikide arendamisega, hariduse ning võrdse kaubandusega. Mänd inspireeris oma kõnes mõtlema hoolega läbi igapäevaseid oste, sest minu odav tass kohvi tuleb kellegi teise arvelt. Männil on 20 aastat kogemust töötades USAs, Kanadas, Lõuna-Aafrikas, Gruusias ja paljudes muudes maailmanurkades.

Teine kõneleja oli Karl Toomet, King’s College’i magistrant terrorismi, ühiskonna ja julgeoleku erialal ning noorõppejõud Tallinna Ülikooli Lähis-Ida ja Aasia uuringute osakonnas. Toomet veenis nägema mustreid praegustes sündmustes Süürias ning ajendas leidma uusi lahendusi ÜROd simuleerivatel noortel, kellel on võimalus teha otsuseid, mida päriselt nõukogudes vastu võtta ei saa.

Kolmas kõneleja oli Juhan Saharov, kes rääkis pagulaskriisist. Saharov on poliitfilosoof, kes koordineerib pagulaste tugiprogrammi Johannes Mihkelsoni Keskuses. Keskuse tegutsemise võtmesõnad on hõlmamine, pühendumine inimlikkudele aspektidele bürokraatialike asemel. Saharovi kõne oli kõige inspireerivam tegemaks otsuseid, mis mõjutavad ühiskonda iga viimse indiviidini välja.

Ja siis algas töö.

Noortele, kes osalesid mudel ÜROl esmakordselt, olid kontseptsiooni selgitamisel abiks nõukogude sekretärid. Paludes kommentaare osalejatelt, polnud kellegi nurinaid segaseks jäänud tööjuhendite kohta. Ka ei kurtnud keegi igavlemist. Nõukogudes tehti tööd projekteerides päriselt toimuvaid rolle – Venemaaga konsensusele jõudmine oli raske, EU-riigid lähtusid ühisest heaolust, USA demonstreeris superriigi staatust igal sammul. See oli intrigeeriv läbimäng, kus osalejad said proovile panna nii oma poliitilised teadmised, väitlemisoskused ja näitlejameisterlikkuse.

Istunisessioonide vahele jäid kohvipausid, kus osalejaid said luua tutvusi. Kõik olid kaasatud huvitavatesse vestlustesse, uuendada sai teadmisi maailmakultuuridest ja kogemustest globaalsetest organisatsioonides.

Üritust korraldasid välistudengid, TÜ Rahvusvaheliste Suhete Ring, Skytte Instituut ning Välispoliitika Instituut. Peakorraldaja Tamo Lagurashvili arvab, et Mudel ÜRO on mujal maailmas levinud kontseptsioon, mis aitab ühiskonnast huvitatud noortel arutada aktuaalsetel teemadel kaasavas vormis. „Olen käinud sellisel üritusel Saksamaal ning tulles Tartusse õppima eeldasin, et ka siin ootab mind midagi sarnast ees. Kui avastasin, et see nii pole, siis otsustasin selle korraldada. Mudel ÜRO peaks kuuluma iga endast lugupidava ülikooli repertuaari,“ ütles Lagurashvili.

Mudel ÜROd on plaanis järgimisel aastal korrata, et kujundada sellest Skytte instituudi kevadine traditsioon, kus riigiteaduste, aga ka kõikide teiste erialade, tudengid saavad harjutada debatti reguleeritud vormis ning pakkuda üritus, kus saavad osaleda korraga nii välistudengid kui kohalikud.

United Nations moved to Tartu

From the 14th to 15th of May 40 people from ten different countries gathered in Johan Skytte Institute of Political Studies to discuss heated topics in the world in a new format. That was Model United Nation and Tartu University hosted something similar for the first time.   

On Saturday afternoon foreign and local student gathered in the accustomed Lossi 36 to debate and offer solutions to the following topics: The Middle East and the Syrian Crisis, Strengthening the Capacity of the Refugee Host Countries, Workers Rights for Sustainable Economic Growth. The discussions were held in three councils – UN Economic and Social Council, UN Security Council and UN Human Rights Council.

On the opening ceremony three experts of their field held a short motivational speech, which was supposed to provide additional knowledge to upcoming discussions. The first and probably the most incentive speaker was Kristiina Mänd from a NGO called Mondo. Mondo Works daily developing third world countries mostly through the topics of education, fair trade and women’s rights. Mänd inspired in her speech to think thoroughly when buying everyday products, as my cheap cup of coffee comes on the price of someone else. Mänd has 20 years of experience working in the United States, Canada, South Africa, Georgia and in other remote corners of the world.

The second speaker was Karl Toomet, a lecturer from Tallinn University, faculty of Middle-east and Asian cultures. Toomet has obtained his master degree in King’s College, London, studying terrorism, society and security. Toomet reasoned to see current events in Syria as a historical pattern and provoked the UN simulating participants to come up with and reach new and innovative decisions, which the actual council could not do.

The third speaker was Juhan Saharov, who introduced the topic of migrant crisis in the spectrum of Estonia and support work. Saharov is a political philosopher who coordinates the support frame work in Johannes Mihkelson Center. Keywords of their work are integration, dedicating theirselves to the human aspects instead the bureaucratic ones. Saharov’s speech was the most inspiring to make decisions which influence the society as every single person, not only as a whole.

And then work begun.

For the first time participants of a Model UN, the concept was clearly instructed by council secretaries. Asking comments from participants, no one had complaints over lacking instructions nor did someone feel boredom in the councils. The councils worked projecting roles from the real political arena – coming up with a consensus with Russia was difficult, EU-countries worked towards the common good, USA demonstrated their supreme power on every step. It was an intriguing role play, where the participants could work and assess their political knowledge, debating skills and acting abilities.

In between the council sessions there were coffee brakes, where participants could form new connections and dust up the older ones. Everyone was involved in interesting discussions, overhauling their knowledge of world cultures and experiences from global organizations.

The event was hosted and organized by TU foreign students, TU Society of International Affairs, Johan Skytte Institute of Political Studies and Estonian Foreign Policy Institute. Main organizer Tamo Lagurashvili thinks, that Model UN is a concept wildly spread everywhere around the world, which helps youth interested in the civil society to discuss relevant topics in an inclusive form. „I’ve participated in similar events in Germany and coming to study in Tartu I expected to find a local UN here. When I discovered, that that’s not the case, I decided to organize one. Model UN should be a part of every self-respecting university,“  Lagurashvili added.

Model UN is planned to host also next year to form a yearly spring tradition, where political science,  but also students from other fields can practice their debate skills in a regulated form and offer an inclusive event for both local and foreign students.