Põhikiri

Üliõpilasselts Rahvusvaheliste Suhete Ring põhikiri

PREAMBUL

Rahvusvaheliste Suhete Ring (RSR) on Tartu Ülikooli kõrval tegutsev üliõpilasorganisatsioon, mille eesmärgiks on läbi erinevate tegevuste ühendada rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid isikuid. Esmajoones on Rahvusvaheliste Suhete Ringi tegevus orienteeritud tudengitele.

RSR on loodud 7. oktoobril 1963. Oma tegevuses lähtub RSR väljakujunenud tegevuspraktikast ja heast tavast. Muuhulgas teeb RSR koostööd organisatsiooni vilistlastega, kutsudes neid aeg-ajalt loenguid pidama.

Inimesed RSR-i Suures ja Väikeses Ringis on erinevatest teaduskondadest ja mitmetelt erialadelt

I ÜLDALUSED

1.  Organisatsiooni nimi on “Rahvusvaheliste Suhete Ring” (edaspidi lühendina kasutatud RSR).
2. Põhikiri sätestab RSR-i struktuuriüksuste moodustamise korra, õigused, kohustused ning nende toimimise aluspõhimõtted.
3. RSR lähtub oma tegevuses organisatsiooni põhikirjast, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, väljakujunenud praktikast ning heast organisatsiooni juhtimise tavast.
4.  RSR-i kõrgeimaks organiks on RSR-i Üldkoosolek.
5. RSR-i esindusorganiks on liikmete poolt valitav Tartu Ülikooli tudengitest koosnev esindusüksus Väike Ring.
6. RSR-i täitevorganiks on Väikese Ringi liikmete poolt valitav neljaliikmeline juhatus (edaspidi:  juhatus).
7. RSR-i kontrolli- ja järelvalveorganiks on kuni kolmeliikmeline RSR-i revisjonikomisjon (edaspidi: revisjonikomisjon).
8. RSR juhindub oma tegevuses Tartu Ülikooli poolse akadeemilise juhendaja nõuannetest.
8. RSR-i stuktuuriüksuseks on RSR-i Suur Ring, mille moodustavad kõik RSR-i üritustel osalevad  rahvusvahelistest suhetest huvi tundvad isikud.

II. RSR-i EESMÄRGID

1. RSR-i eesmärgiks on koondada rahvusvahelistest suhetest huvitatud isikuid, avardada nende teadmisi ja analüüsivõimet vastavas valdkonnas ning valgustada laiemat avalikkust rahvusvaheliste suhete alastest probleemidest.
2. Organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks RSR-i Väike Ring:
    2.1 Korraldab oma liikmete omavahelisi arutelusid, koolitusi ja õppereise.
    2.2 Korraldab avalikke arutelusid Suurele Ringile.
    2.3 Korraldab avalikkusele külalislektorite esinemisi ja loenguid.
    2.4 Korraldab avalikkusele rahvusvaheliste suhetega seotud vaba-aja üritust “RSR-i mälumäng”
    2.5 Korralab avalikkusele välispoliitikat uurivat raadiosaadet “Ringjoon”
    2.6 Teeb koostööd erinevate tudengiorganisatsioonidega.
    2.7 Annab välja trükiseid.
    2.8 Valmistab ette ja toetab majanduslikult RSR-i liikmeid põhitegevusega seotud eesmärkide saavutamisel.

III RSR-i VÄIKE RING

3. 1 Liikmeks saamine

1. RSR-i Väikese Ringi (edaspidi: Väike Ring) liikmeteks võivad olla Tartu Ülikoolis akadeemilist kraadi omandavad isikud, kes on nõus kandma RSR-i põhikirjast ja kodukorrast tulenevaid õigusi ja kohustusi.
2. Väikese Ringi liikmeks on võimalik kandideerida üks kord akadeemilise aasta jooksul, sügissemestri alguses. Kandideerimisaja kuulutab välja RSR-i Juhatus vähemalt 2 nädalase etteteatamisega.
3. Väikese Ringi jätkusuutlikkuse tagamise nimel võib RSR-i Juhatus erandkorras välja kuulutada Väikese Ringiga liitumise konkursi ka muul ajal.
4. RSR-i Väikese Ringi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille alusel toimub avaldajaga suuline intervjuu, mida viib läbi RSR-i Üldkoosolek.
5. RSR-i Väikese Ringi liikmeks osutumise otsuse teeb RSR-i Üldkoosolek avalduse ja intervjuu põhjal vähemalt ⅔ häälteenamusega.
6.  Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral on Juhatus kohustatud 14 päeva jooksul teatama sellise otsuse põhjusest kirjalikult. Liikme kandidaadil on õigus nõuda otsuse arutusele panemist Üldkoosolekul.
7. RSR-ist saab välja astuda Juhatusele tehtud avalduse alusel. Avalduse vorm ei ole määratud.
8. RSR-i Üldkoosolekul on õigus 2/3 häälteenamusega RSR-ist välja arvata liikmed, kelle tegevus on vastuolus RSR-i põhimõtetega ning põhikirjaga või kelle tegevuse või tegevusetuse tagajärjel põhjustatakse kahju RSR-ile või selle liikmetele.
9. RSR-ist välja arvatud liikmele on Juhatus kohustatud oma otsusest ja selle põhjusest kirjalikult teatama 14 päeva jooksul.

3.2 Liikme õigused ja kohustused

3.2.1 Väikese Ringi liikmel on õigus:
a) valida ja olla valitud RSR-i juht- ja kontrollorganitesse;
b) võtta osa kõikidest RSR-i poolt Väikesele Ringile  organiseeritud üritustest;
c) võtta osa kõikidest RSR-i poolt avalikkusele organiseeritud üritustest;
c) kasutada RSR-i vara vastavalt kehtivale kodukorrale;
d) RSR-ist välja astuda;

3.2.2 Väikese Ringi liikmel on kohustus:
a) tunnistama ja austama RSR-i põhikirja, Üldkoosoleku ja Juhatuse õiguspäraseid otsuseid ning korraldusi;
b) kuuluma Väikese Ringi ülesannete saavutamiseks loodud töögruppidesse;
c) panustama nõu ja jõuga RSR-i töösse ja tegevustesse;
d) aitama oma tegevusega kaasa RSR-i arengule;
e) hoidma ja kasutama heaperemehelikult ja otstarbekalt RSR-ile kuuluvat vara;
f) mitte levitama RSR-i kohta talle teatavaks saanud informatsiooni, mis on juhatuse või Üldkoosoleku poolt tunnistatud konfidentsiaalseks;
g) RSR-ist väljaastumisel või väljaarvamisel viivitamatult tagastama temale kasutada antud RSR-i vara;
h) hüvitama RSR-ile oma süülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

IV RSR-i ÜLDKOOSOLEK


1. RSR-i kõrgeimaks organiks on liikmete Üldkoosolek, mis kutsutakse kokku Juhatuse poolt vähemalt üks kord semestris. Juhatus peab Üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 RSR-i liikmetest, samuti siis, kui RSR-i huvid seda nõuavad.
2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab RSR-i Juhatus Väikese Ringi liikmetele kirjalikult ette vähemalt  päeva enne Üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb näidata Üldkoosoleku toimumise täpne aeg, koht ja päevakord.
3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb või on esindatud 2/3 Väikese Ringi liikmetest.
4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on Üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole Üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui Üldkoosolekul osalevad või on esindatud RSR-i kõik liikmed.
5. Üldkoosoleku otsused on vastu võetud kui nende poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest, välja arvatud punktides 6. ja 7. nimetatud otsused ja seaduses sätestatud juhtudel.
6. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Hääletus võib olla esitatud ka kirjalikult.
7. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Väikese Ringi liikmed.
8. Igal Väikese Ringi liikmel on hääletamisel üks hääl. Liige ei või  hääletada, kui Väike Ring otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
9. RSR-i liikmele teistest erineva õiguse ja teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
10. RSR-i liige, kes on ka Juhatuse liige, ei või hääletada RSR-i majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel, samuti RSR-i poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.

V. RSR-i JUHATUS

1. RSR-i täidesaatvaks organiks on RSR-i neljaliikmeline Juhatus, mis koosneb Presidendist ja kolmest asepresidendist.
2. RSR-i presidendi ülesanneteks on organisatsiooni esindamine, liikmete nõustamine ja muude organisatsiooni juhtimist puudutavate probleemide lahendamine. Samuti on President kohustatud osalema vähemalt ühe Väikese Ringi töögrupi töös.
3. RSR-i asepresidentid vastutavad Väikese Ringi tegevuse välis- ning sisekommunikatsiooni eest. Samuti liikmehalduse ning töögruppide töö jätkusuutlikkuse eest. Asepresidendid on samal ajal kohustatud osalema vähemalt ühe Väikese Ringi töögrupi töös.
4. Juhatus valitakse Üldkoosolekul talvel, üks kord aastas.
5. Juhatusse kandideerimiseks on õigustatud kõik Väikese Ringi liikmed.
6. Juhatus valitakse Üldkoosolekul kandideerimisavalduse ning valimiskõne alusel.
7. Uue juhatuse volitused algavad samast päevast, mil Juhatus valitakse.
8. Juhatus peab RSR-i juhtima vajaliku hoolsusega ja täitma teisi talle põhikirjaga pandud kohustusi.
9. RSR-i võib kõigis õigustoimingutes esindada iga Juhatuse liige Juhatuse koosoleku poolt antud volituse alusel.
10. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa President ja vähemalt üks Juhatuse liige. Juhatuse koosoleku otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Igal Juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.
11. Juhatust võib ennetähtaegselt tagasi kutsuda ja korraldada uue Juhatuse valimised Üldkoosolek. Juhatuse tagasikutsumiseks ja uue Juhatuse valimiseks on vajalik vähemalt ⅔ Üldkoosoleku häältest.

VI RSR-i REVISJONIKOMISJON

1. RSR-i Revisjonikomisjon valitakse sügissemestril Üldkoosolekul 3-liikmelisena üheks akadeemiliseks aastaks.
2. Revisjonikomisjon kontrollib vähemalt üks kord akadeemilises aastas RSR-i üldkoosoleku poolt kinnitatud tööplaani või erandkorras tööplaaniväliselt vastu võetud tegevusi ning teeb sellest Üldkoosolekule kirjaliku kokkuvõtte. Kirjalik kokkuvõte peab olema kõigile Väikese Ringi liikmetele kättesaadav vähemalt 24 tundi enne Üldkoosoleku toimumist.
3. Revisjonikomisjoni tohivad kandideerida kõik Väikese Ringi liikmed ning RSR-i vilistlased.
4. Revisjonikomisjoni peab kuuluma vähemalt üks RSR-i vilistlane.
5. Revisjonikomisjoni ei tohi kuuluda aktiivne Juhatuse liige . Juhatuse liikmeks kandideeriv revisjonikomisjoni liige peab oma kohalt tagasi astuma. Juhatuse liige, kes kandideerib revisjonikomisjoni, peab oma ametikohalt tagasi astuma.

VII RSR-i VARA

1. RSR-i majandusaasta on akadeemiline õppeaasta.
2. RSR-i omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik RSR-i põhikirjalise tegevuse arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
3. RSR-i liikmel ei ole õigust kasutada RSR-i vara omavoliliselt oma hüvanguks. RSR-il ei ole õigust RSR-i liikme varale.
4. RSR ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.
5. RSR vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

XII ARUANDLUS

1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ja esitama need Üldkoosolekule kinnitamiseks ühe kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.
2. Juhatus on vastutav  raamatupidamiseks vajaliku dokumentatsiooni säilimise eest.
3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

Kinnitatud Üldkoosolekul 18. detsember, 2015