Põhikiri

 

Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi põhikiri

PREAMBUL

Rahvusvaheliste Suhete Ring (RSR) on Tartu Ülikooli kõrval tegutsev üliõpilasorganisatsioon, mille eesmärgiks on läbi erinevate tegevuste ühendada rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid isikuid ning avardada nende teadmisi. Esmajoones on Rahvusvaheliste Suhete Ringi tegevus orienteeritud tudengitele.

RSR on loodud 7. oktoobril 1963. Oma tegevuses lähtub RSR väljakujunenud traditsioonidest  ja heast tavast. Muuhulgas teeb RSR koostööd organisatsiooni vilistlastega.

Inimesed RSR-i Suures ja Väikses Ringis on erinevatest teaduskondadest ja mitmetelt erialadelt.

 

I ÜLDALUSED

1.  Organisatsiooni nimi on “Rahvusvaheliste Suhete Ring” (edaspidi lühendina kasutatud RSR). Inglise keeles on organisatsiooni nimi The Society of International Relations at the University of Tartu.
2. RSR-i põhikiri annab juhiseid RSR-i tegutsemisaluste kohta.
3. RSR lähtub oma tegevuses organisatsiooni põhikirjast, väljakujunenud praktikast ning heast organisatsiooni juhtimise tavast.
4. RSR juhindub oma tegevuses akadeemilise juhendaja nõuannetest, kes esindab Tartu Ülikooli.
5.  RSR-i kõrgeimaks organiks on RSR-i üldkoosolek (edaspidi: üldkoosolek).
6. RSR-i tegevust korraldab RSR-i Väike Ring.
7. RSR-i Väikse Ringi liige on Tartu Ülikoolis õppiv tudeng.
8. RSR-i tegevust koordineerib Väikse Ringi liikmete poolt üldkoosolekul valitav juhatus (edaspidi: juhatus).
9. RSR korraldab üritusi Suurele Ringile, mille moodustavad RSR-i üritustel osalevad  rahvusvahelistest suhetest huvi tundvad isikud.
10. RSR on apoliitiline organisatsioon.

II RSR-i EESMÄRGID

1. RSR-i eesmärgiks on erinevate tegevuste kaudu ühendada rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid isikuid ning avardada nende teadmisi.
2. Organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks Väike Ring:
     2.1 Korraldab loenguid, raadiosaateid, mälumänge, üldkoosolekuid, arutelusid, koolitusi,          õppereise,  trükiste  välja andmist ja teeb koostööd teiste organisatsioonidega;
     2.2 Toetab RSR-i liikmeid põhitegevusega seotud eesmärkide saavutamisel.

III RSR-i VÄIKE RING

1. Väikse Ringi liikmeks võib olla Tartu Ülikoolis kõrgharidust omandav isik, kes järgib RSR-i põhikirja ning väljakujunenud tavasid.
2. Väikse Ringi liikmeks on võimalik kandideerida sügissemestri alguses. Kandideerimise tähtpäeva kuulutab välja juhatus vähemalt kahenädalase etteteatamisega.
3. Väikse Ringi jätkusuutlikuse tagamise nimel võib juhatus erandkorras välja kuulutada Väikse Ringiga liitumise konkursi ka muul ajal.
4. RSR-i vilistlasel on võimalus taastada oma liikmelisus Väikses Ringis, kui ta esitab kirjaliku avalduse juhatusele. Esitatud avalduse üle hääletatakse järgmisel üldkoosolekul; vastu võetakse kohalolijate   häälteenamusega. 
5. Väikse Ringi liikmeks astumiseks tuleb täita kirjalik avaldus, mille alusel toimub kandidaadiga intervjuu, mille viib läbi üldkoosolek.
6. Väikse Ringi liikmeks saamise otsuse teeb üldkoosolek avalduse ja intervjuu põhjal lihthäälteenamusega.
7.  Liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsusest on juhatus kohustatud 14 päeva jooksul teatama kirjalikult.
8. Väiksest Ringist saab välja astuda juhatusele saadetud avalduse alusel. Avalduse vorm ei ole kindlaks määratud.
9. Üldkoosolekul on õigus  häälteenamusega Väiksest Ringist välja arvata liikmed, kelle tegevus on vastuolus RSR-i põhikirjaga või kelle tegevuse või tegevusetuse tagajärjel põhjustatakse kahju RSR-le või selle liikmetele. Vastavast päevakorra punktist tuleb eraldi teavitada kõnealust isikut.
10. RSR-ist välja arvatud liikmele on juhatus kohustatud üldkoosoleku otsusest ja selle põhjusest kirjalikult teatama 14 päeva jooksul.
11. Liikme õigused ja kohustused
     11.1 Väikese Ringi liikmel on õigus:

 1. hääletada üldkoosolekul;
 2. valida ja olla valitud juhatusse;
 3. võtta osa kõikidest RSR-i poolt Väikesele Ringile organiseeritud üritustest;
 4. võtta osa kõikidest RSR-i poolt Suurele Ringile organiseeritud üritustest;
 5. kasutada RSR-i vara heade kommete kohaselt;
 6. RSR-st välja astuda.

     11.2 Väikese Ringi liikmel on kohustus:

 1. osaleda üldkoosolekul;
 2. üldkoosolekult puudumisel delegeerida oma hääl kohalviibijale;
 3. järgida RSR-i põhikirja, üldkoosoleku otsuseid ning juhatuse korraldusi;
 4. kuuluda Väikse Ringi töögruppidesse;
 5. panustada nõu ja jõuga RSR-i töösse ja tegevustesse;
 6. aidata oma tegevusega kaasa RSR-i arengule;
 7. hoida ja kasutada heaperemehelikult ja otstarbekalt RSR-le kuuluvat vara;
 8. mitte levitada RSR-i kohta talle teatavaks saanud informatsiooni, mis on juhatuse või üldkoosoleku poolt tunnistatud konfidentsiaalseks;
 9. RSR-st väljaastumisel või väljaarvamisel viivitamatult tagastama temale kasutada antud RSR-i vara;
 10. hüvitada RSR-le oma süülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

IV RSR-i ÜLDKOOSOLEK

1. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord semestris.
2.  Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab vähemalt  1/10 Väikse Ringi liikmetest.
3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus Väikse Ringi liikmetele kirjalikult ette vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb näidata üldkoosoleku toimumise täpne aeg.
4. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku päevakorra välja kuulutama vähemalt 72 tundi enne üldkoosoleku toimumist.
5. Üldkoosolekul osalejal on õigus täiendada päevakorda.
6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 Väikse Ringi liikmetest.
7. Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui nende poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest, välja arvatud punktides 8. ja 9. nimetatud otsused ja seaduses sätestatud juhtudel.
8. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud  2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Hääl võib olla esitatud ka kirjalikult.
9. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult Väikse Ringi liikmed.
10. Igal Väikse Ringi liikmel on hääletamisel üks hääl.
11. RSR-i liikmele ei või tema tahte vastaselt panna kohustusi ega võtta ära tema õigusi.

V RSR-i JUHATUS

1. RSR-i juhatus koosneb presidendist ja asepresidentidest.
2. RSR-i presidendi ülesanneteks on organisatsiooni esindamine, liikmete nõustamine ja muude organisatsiooni juhtimist puudutavate probleemide lahendamine. Samuti on president kohustatud osalema vähemalt ühe Väikse Ringi töögrupi töös.
3. RSR-i asepresidentide töökohustused lähtuvad nende endi poolt juhatuse valimisel esitatud platvormidest, kuid neid võib president oma äranägemise järgi muuta.
4. Juhatus valitakse üldkoosolekul sügissemestri lõpus. Juhatus valitakse üheks aastaks.
5. Iga Väikse Ringi liige võib kandideerida juhatusse.
6. Juhatus valitakse üldkoosolekul kandideerimisavalduse ning valimiskõne alusel. Kandideerimisavaldus tuleb avalikustada 14 päeva enne üldkoosolekut. 
7. Uuele juhatusele tuleb volitused üle anda 30 päeva jooksul. Volituste üleandmisest teavitab uus juhatus RSR-i.
8. Juhatus lähtub oma töö tegemisel põhikirjast ning väljakujunenud tavast.
9. Juhatus teeb otsuseid juhatuse koosolekul, mis toimub vähemalt kord semestris. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa president ja vähemalt üks asepresident. Juhatuse koosoleku otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.
10. Kui juhatuse koosolekul tekib hääletamisel viik, on presidendil otsustav hääl.
11. Juhatuse võib ennetähtaegselt tagasi kutsuda ja korraldada uue juhatuse valimised üldkoosolekul. Juhatuse tagasikutsumiseks ja uue juhatuse valimiseks on vajalik vähemalt ⅔ üldkoosoleku häältest. Uue juhatuse volitused kehtivad kuni järgmiste korraliste valimisteni.
12. Juhatuse ennetähtaegne tagasikutsumine toimub üldkoosolekul ning see peab olema eraldi väljatoodud üldkoosoleku päevakorra punktina.
13. RSR-i president määrab endale asepresidentide seast kohusetäitja, kes võtab endale presidendi ametikohustused, kui president ei saa püsivalt oma ametikohustusi täita. Presidendi kohusetäitja kutsub 14 päeva jooksul kokku erakorralise üldkoosoleku uue presidendi valimiseks.

VI RSR-i VARA

1. RSR-i omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik RSR-i põhikirjalise tegevuse arendamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus kehtiva seadusega.
2. RSR-i liikmel ei ole õigust kasutada RSR-i vara omavoliliselt. RSR-l ei ole õigust RSR-i liikme varale.
3.RSR ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, välja arvatud RSR-i põhikirjaliste kohustuste või eesmärkide täitmiseks tehtud kulutuste eest.
4. RSR vastutab enda varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

 

Kinnitatud Üldkoosolekul 25. mai, 2017.