31.03 Debatt energiajulgeolekust

Alexander Lott: Kokkuvõte energiadebatist

Energeetika – kuidas ja kuhu?

Energiadebatil osalesid Peep Mardiste erakonnast Eestimaa Rohelised, Mario Nullmeier E.ON Ruhrgas International AG, Eesti filiaalist, Saksa Liitvabariigi suursaadik Eestis Julius Bobinger ning Andres Mäe Eesti Välispoliitika Instituudist. Õhtut juhtis TÜ Balti poliitika professor. Igale esinejale oli ettekandeks aega 20 minutit, millele järgnes küsimuste voor ning arutelu auditooriumiga – külalisi mahtus Domus Dorpatensise saali umbes 80, kuigi soovijaid oli rohkem.

I

Peep Mardiste pidas ettekande teemal „Energia ja kliimamuutused”.

Kuigi energia tähendab meile ennekõike naudingut, võimalust kasutada kodus pimedust peletavat lampi ning autot liiklemiseks, on selle tarvitamisel ka selged tagajärjed loodusele. Mardiste toob järgnevalt näiteid segipööratud loodusest, kus 20-30% liikidest on väljasuremisohus ning riike ähvardab potentsiaalne oht kaduda maailmakaardilt. Ühe markantsema näitena toob Mardiste välja, et 2005. a seisuga 81% Eesti põhjaveevõtust kulub põlevkivienergia tootmisele.

Mardiste suhtub skeptiliselt väidetesse, mille kohaselt arvatakse hetkeseisu kliimasoojenemise osas normaalseks lähtuvalt globaalse temperatuuri tsüklilisusest. Ta illustreeris selle tõestamiseks graafikut, millelt võib välja lugeda, et praegu oleme ka senistest ajaloolistest temperatuuri tõusuperioodidest oluliselt kõrgemal tasemel.

Mardiste pidas ebatäpseks terminit soojenemine, pigem määratles ta seda kliima ebastabiilsusena: erakordsete nähtuste (põuad, üleujutused jms) sagenemisena. Probleem seisneb ennekõike muutuste kiiruses, mistõttu ei ole kindel, kas ökosüsteemid suudavad kohanduda.

Järgmiseks oluliseks kaasmõjuks kliimasoojenemisel, mida Mardiste vaatles, on maailmamere tõus. Eeskätt on oht maailmakaardilt kaduda väikestel saareriikidel, nagu Samoa, Maldiivid, Marshalli saared, Mauritius jne. Samuti on ohupiirkonnaks jõgede madalad deltaalad, millest tulenevalt on kõige ohtlikumas seisus Bangladesh, kus mastaapsed ning ühtaegu katastroofilised üleujutused on sage nähtus. Merepinna tõus ähvardab üle ujutada 22 000 km2 suuruse ala, millel elab umbes 17 miljonit inimest. On teada, et mõned riigid on juba sõlminud rahvusvahelisi lepinguid, mille kohaselt teine lepingupool on kohustatud vastu võtma merepinna tõusu tõttu kaduda võivate riikide põgenikke.

Kliimasoojenemisega kaasneb samuti näiteks joogivee halvem kättesaadavus ning haiguste levik. Nii tõi orkaan Mitch kaasa kuuekordse koolerajuhtude arvu tõusu Nicaraguas. Aafrikas muutuvad drastiliselt sademete alad. Seega võib Uganda kohvitootjaid, aga kliimasoojenemise tõttu ka Euroopa suusakuurorte ees oodata keerulised ajad.

Keskkonnapõgenikud:

Maailmas hetkel u 25 miljonit keskkonnapõgenikku

Aastaks 2010 u. 50 miljonit

Aastaks 2050 prognooside kohaselt üle 150 miljoni

Mardiste kõneles ka Suurbritannia valitsuse 700-leheküljelisest raportist, mille koostas sir Nicholas Stern 2006. aastal. Selle kohaselt kuluks kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni stabiliseerimiseks 2050. aastaks 1% globaalsest GDP-st. Vastasel juhul, mittemidagitegemine nõuaks 5% globaalsest GDP-st aastas.

Osa lahendusest lasub majanduse süsinikusõltuvuse vähendamisel, milleks on kaks peamist moodust: massiline energiasääst ja söe, gaasi, nafta asendamine taastuva(ma)te alternatiividega.

II

„Energy efficency and renewable energies“, Mario Nullmeier

Mario Nullmeier alustas ettekannet 94 000 töötajaga Saksa energiakontserni E.O.N Ruhrgas`i projektist „Innovative.on”, mis käivitati 2006. a. eesmärgiga laiendada energiavaldkondi. Selle üheks planeeritud tagajärjeks peab olema CO2 emissioonide vähenemine.

Peamiseks selle kampaania pilootprojektiks oli Seroby Sands`i süvavetesse rajatud tuulepargid – nüüdseks on projektile eraldatud 1,3 miljardit eurot ning seda hakatakse teostama Saksamaal 2011. aastast alates. Samuti panustatakse alates 2008. aastast 1,5 miljonit eurot biometaani potentsiaali arendamisse. Hüdroenergia arendamisse on suunatud 15 miljonit eurot ning selle pilootprojekt leiab samuti aset Suurbritannias, mis funktsioneerib alates 2011. aastast. Kuni 2011. aastani investeeritakse 15 miljonit eurot soojuspumba arendamisse, mis 30-50 m maasügavusse kaevatuna suudaks tulevikus energiaga varustada terveid asulaid ning komplekse. Ühtlasi viiakse ellu kivisöel põhinevate energiajaamade „50 plus” projekti, mille eesmärgiks on kasutada sama tootlikkuse juures 30% vähem kivisütt ning vähendada sellest tulenevat saastet 50% võrra.

Tuumaenergeetika puhul on tarvis eristada kahte tehnoloogiat:

• Tehnoloogia, mida kasutati näiteks Tšernobõli, Ignalina ja Sosnovõi Bori tuumajaamades ning mida väljaspool NSVL-i ei rakendatud.

• Valdavalt USA-s ning Lääne-Euroopa tarvitatav jahutusveega süsteem, mis tagab tuumajaamade turvalisuse keskkonnale.

Iga energiapoliitika peaks põhinema kolmel tingimusel:

1. keskkonnakaitse, millele suunab tähelepanu näiteks Kyoto protokoll

2. varustatuse turvalisus, millele viitas ka hiljutine Vene-Ukraina gaasitüli

3. majanduslik efektiivsus: lõppeks maksab ikkagi tarbija riigi energiakulude eest

Eesti jaoks peab Nullmeier kõige olulisemaks energiaallikate mitmekesistamist: näiteks kuulub Baltikumis gaasisektori monopol Gazpromile. Ometi ei leidu sellele probleemile ühest lahendust. Kindlasti peaksid energiaturud olema avatud, sh Eestis – monopolid ei ole tarbijale kunagi kasulikud.

III

„European energy policy in the face of declining ressources and growing demand“, Julius Bobinger

Saksa Liitvabariigi suursaadik Julius Bobinger leidis maailmas nii poliitilises kui keskkonnakaitse mõttes esmatähtsa olevat vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest.

Suursaadik J. Bobinger mainis kolme peamist tendentsi energeetika vallas:

Energianõudlus maailmas suureneb: 2050. aastaks kahekordistub, seda eeskätt Aasia turu kasvu tõttu.

Fossiilsete kütuste hind tõuseb.

Fossiilsete kütuste jätkuv kasv mõjutab kliimat. Globaalne soojenemine ei tohiks ometi ületada 2 oC.

Julius Bobinger peatus põgusalt ka Saksamaa eesistumise eel Euroopa Liidu tarbeks välja töötatud programmdokumendil „20-20-20”.

Ta tõstis esile järgmisi punkte:

Pinged energiamaastikul süvenevad.

Energeetika-alane iseseisvus peab kasvama.

Energeetika ei tohi muutuda manipulatsioonivahendiks rahvusvahelisel areenil.

Taastuvate energiaallikate rakendamine ning tõhususe arendamine. Euroopa Liidus on vastavaks programmiks „Irena”.

Samal ajal peab tagama energia kättesaadavuse arengumaades – paljud tihedalt asustatud piirkonnad maailmas on siiani elektrita

Euroopa Liit ja ÜRO peavad üheskoos leevendama pingeid globaalsel energiamaastikul

Euroopa Liit on maailma suurim ja enim arenenud siseturg. Piirkonnad, kuhu EL-i energeetikastrateegia enim tähelepanu osutab, on Kaspia meri ning Kesk-Aasia, kuid ühtlasi Aafrika ning näiteks Nabucco torujuhe.

Vene-Ukraina gaasitüli tuli Euroopa Liidu jaoks šokina ning sellest on EL teinud vastavad järeldused: monitooringu kõrval on tarvis uusi vahendeid, uusi varustusteid ning uusi energiaallikaid fossiilsete kütuste kõrval.

Euroopa Liidu ning Venemaa vaheline energeetika alane koostöö peaks kindlasti jätkuma, sest see suhe on vastastikune. Ometi on EL reageerinud uutele tingimustele ning püüdleb ühtse energiapoliitika poole. Selle raames on Euroopa Komisjon võtnud vastu otsuseid energiajulgeoleku kindlustamiseks Baltimaades.

IV

„Balti riikide energiajulgeolekust”, Andres Mäe

Kuivõrd naftahind on Eesti jaoks fikseeritud maailmahindade kaudu ning gaasiimpordi osas meil muud reaalsed valikud Venemaa kõrval puuduvad, keskendub Andres Mäe elektrienergiale.

Baltikumi elektrienergia turul eesootavad muutused lähitulevikus:

Ignalina TEJ (tuumaelektrijaam) asendatakse Elektrenai maagaasil põhineva SEJ- ga (soojuselektrijaam).

Lätis luuakse üks-kaks uut maagaasil ja/või kivisöel põhinevat SEJ à 400 MW.

Narva SEJ-de vanadele põlevkivikateldele soetatakse väävlipüüdurid.

Leedu võimalik uus TEJ (2025?).

Baltikumi elektrienergia ühendused Kesk- ja Põhja- Euroopaga:

Eesti ja Soome vaheline loodav teine merekaabel, mis tõstab ühendust 1000 MW-ni. Plaani kohaselt soovitakse see avada 2013. aastal ehk Eesti energiaturu avanemisel konkurentsile. Realistlikum tärmin on siiski 2015. või 2016. aasta.

Läti ja Rootsi/Leedu ja Rootsi vahel loodetavasti rajatav merekaabel.

Leedu-Poola õhuliin: selle projekti teostumine on siiski võrdlemisi ebatõenäoline, kuigi leedukad seda väga soovivad. Nimelt läheks see poolakate arvestuste kohaselt kaks korda enam maksma kui neile on võimalik: Kirde-Poola vastav infrastruktuur on nõrk ning tuleks sisuliselt alles rajada. Euroopa Liidu poolt lubatud summa õhukaabli rajamiseks ei ole piisav.

Muutused elektritootmise võimsuste bilansis Eestis aina suurenevad ülejäägi näol, kuigi majanduskriisi tingimustes Narva EJ esmase kava kohaselt, mille alusel oleksid uued plokid pidanud valmima 2015. aastal, ei laiendata.

Eestil on energia vallas selles osas hea seis, et arvestuslikult 1/3 Eesti elektrivajadusest saaksime juba praegu Estlink kaabli abil katta. Sellegipoolest tuleb tõdeda, et Põhjalas elektrienergiat üle ei ole, kui välja arvata hooajalises plaanis Norra ning Taani. Sellest tulenevalt on kõige realistlikum variant elektrienergiat importida Loode-Venemaalt. Kui senini oli Vene elektriturg avatud 1/3, siis selle aasta suvest tõuseb vastav määr pooleni. Ühtaegu rajatakse Peterburi ümbrusse uut TEJ ning Pihkva rajoonis on energiat ülegi. Seega on Vene elektrienergia tootjad huvitatud ekspordist.

Kui Põhjalas (NordPool) maksab elektrihind 30-40 eurot MWh, siis Venemaal kaks korda vähem – 15 eurot MWh. Sellised hinnavahed tulenevad alljärgnevast.

R. Tarjanne, Soome Lappenranta tehnikaülikooli teadlase arvutuste kohaselt on hinnad eri energiaallikate puhul järgnevad:

TEJ: 35 eur/MWh

SEJ (maagaas): 59,2 eur/MWh

SEJ (kivisüsi): 64,3 eur/MWh

SEJ (turvas): 65,5 eur/MWh

SEJ (hakkpuit): 73,5 eur/MWh

Tuuleelektrijaam: 59,2 eur/MWh

Seega on tuumaenergia kõige odavam – Venemaal sellesse ennekõike ka panustatakse. Mario Nullmeier täpsustab siinkohal, et tuumaenergia hinna määramisel lähtutakse arvutustes TEJ arvestusliku eana 50-60 aastat, SEJ puhul 30-40 aasta, millest tulenevalt ka hind langeb. Siinkohal sekkub ka Peep Mardiste, kes väidab lisaks, et TEJ sulgemine on täiendav lisakulutus, mida elektrienergia hinna määramisel pole arvesse võetud, olgugi, et tegemist on väga suure summaga.

Konspekteeris Alexander Lott

On 28th November, the guest lecturer in RSR was Marina Kaljurand who gave lecture on “Cyber Security – challenges and potential responses”. She has served as the Ambassador of Estonia to USA, Mexico, Russia, Kazahstan and Israel. She has also been the Minister of Foreign Affairs of Estonia. Currently, she is a Chair of the Global Commission on the Stability of Cyberspace.

First time when Marina Kaljurand learned about cyber security was in 2007 when Estonia was under politically motivated cyberattacks. Back then she was an Estonian ambassador to Russia and she had to explain what is happening in Estonia – DDoS-attacks. It was important to talk about this because cyber does not have borders and in this field, cooperation is necessary. She said that states are not allowed to take any illegal actions and according to international law they must stop every illegal action that is transiting their country. It was known back then that cyberattacks came from Russian territory – Estonia had all the legal instruments in place, but the will was missing (there was a cooperation between allies but not with Russia).

In year of Snowden’s disclosure, Kaljurand was posted to the US. She said that the US changed a lot during these times and question of trust was the most important. Estonia was the first country to have a bilateral agreement in cyber security with the US and it was used as a hook to bring Obama to Tallinn (he came later, though). For Estonian diplomats, it is very important to represent our country because usually nobody cares about us and many even do not know (still think that we are part of the USSR). That was the reason we had to find our niche – which is cyber (e-lifestyle, cyber security) – and now it opens the doors and starts the conversations.

Currently there are 84 global bodies dealing with cyber security. Marina Kaljurand is the Chair of the Global Commission on the Stability of Cyberspace. At first, they were hesitating to include Russian and Chinese experts but as it is a global commission, they need people from different countries. They also have Jeff Moss and Joseph Nye, also human rights activists, and civil society experts. Commission is a multistakeholder. Governments need to cooperate in order to be successful because there are a lot of actors in cyber area. There is an ideological division in between of how the ICT is seen – one side (especially the West) sees it beneficial (lets do it!) and another (i.e. Russia and China) side sees the use of the ICT as interfering (colour revolutions, influencing internal politics). It is difficult to cooperate between two divisions.

Cyber is not only for IT geeks, there are so many fields – diplomacy, international affairs, law, etc. For Kaljurand, cyber security is about stability, it is an open, secure, stable, and accessible Internet. 65% of people are not online yet, they are to join us and we need to have stable and secure Internet. She said that we have to raise the awareness to countries who have no idea what is happening in cyber field. Thus, although she had no idea what all the 84 bodies are doing, she was happy that there are so many of them who are raising the awareness.

In 2013, it was decided by the UN GGE that international law applies to cyber space. The question is about how (jurisdiction and sovereignty). When is the sovereignty of a state violated (for example, in case of malware or when somebody really dies because of a cyber-attack?) UN is the only global organization, but it is from the 1940s. UN will never agree on everything, thus we need a division of like-minded states who have the same understanding and norms on how to behave in cyber space. For example, norm is that it is not okay to attack financial institutions during the peace time. Every country should be interested in having common norms, but it is not possible to agree because of the ideological divisions. If UN cannot work on that, then a group of likeminded countries can. Other bodies are the EU and NATO and both have its roles, for example, cyber is the 5th domain of operations (in addition to air, space, land, maritime). There is a NATO Centre of Excellence in Tallinn. The aim of cyber stability is to avoid misunderstandings (confidence building is getting people together, OECD is doing an excellent work there).

Kaljurand also spoke about Estonia’s e-voting. She used Hack the Pentagon – hackers were asked to hack a system to find vulnerabilities – example and she wants to do the same in Estonia with e-voting. She believes that we have a good system but there is so much criticism from abroad and we need a PR-event - Hack Estonian e-voting. We need international hackers for that. Government is not ready yet but she is still convincing it. We need to face challenges but not to step back. It may happen that people perceive it as negative PR (hackers are hacking Estonia) but we need to explain a lot what are we doing and why. We were lucky to have an ID-crisis in 2017 because we started to feel ourselves too comfortable.

What is the future of UN GGE? Has it failed because in the last meeting the participating countries did not reach a consensus?

Internet of Things, terrorism, international law, norms, confidence building measures, capacity building – GGE is looking these five fields. GGE was supposed to write a report (goal was not to go back from what was agreed two years earlier). Kaljurand does not think that coming years show a will of agreeing on something, she said that coming years will be for educating.

She also said that we need to start asking something for return. For example, if some country wants assistance in e-taxation, then it must make a political statement (international law applies to cyber space or a statement about human rights). If a country is not willing to make a statement, then it should ask for an assistance from some other country.

How to deal with Russia and China?

She has no answer to that. Balkanization of Internet (different countries have different Internets). She does not see that we could find common ground with China or Russia because of the big ideological differences. It may happen that states reach the point where they agree that cyberattacks are not okay. 2007 nobody died, it was just humiliating. All the cyberattacks have been kind of mild but if cyber 9/11 happens then the world would come together, and states would have more will and intentions to agree on some rules. It is a grey zone if you do not have rules. People get to together usually when something bad happens, it has not happened with cyber yet.

Tech-people can do attribution, but it has a political dimension as well, as it depends on the politicians (do they have the courage to say it out or not). She referred to former Minister of Defence Jaak Aaviksoo who said that we did reasonable attribution and our conclusion is that when somebody does everything like a dog then most probably it is a dog. Attribution is a political question and increasingly states should say that they were attacked by this or that country.

You can buy cyber weapons from the black market but it’s too primitive. It will change with Artificial Intelligence (AI) and internet of things, it will be cheaper for terrorists. So far it has not been used. KRATT – Estonian law on AI (obligations, responsibilities). Finland, company who has AI in its board, EE-FIN are competing on who will have the law first.

Why are there so many diplomatic efforts (84)?

She does not know what all of them are doing. On the one side, it is good that so many institutions are discussing cyber security. 2004 or 2007 nobody was discussing cyber but today everybody is discussing it. Her commission tries to look at what others are doing. It is good to have so many even if they duplicate. It is important to discuss and educate people.

Cyber security is connected to open internet. Are the EU and US values the same if something goes south?

US is very vocal about open internet, freedom of the Internet. They are strong supporters of human rights online and open internet. There are differences how countries see intelligence etc but basically, we are on the same side. We may disagree on small things, but we share the same principles and understanding.

Could you elaborate more on EU’s role (EU diplomacy toolbox) concerning cyber security?

Cyber diplomacy toolbox – if something happens how do we react. International law allows retaliation. We have regulations. What are the measures in case of cyberattack against a member state? All the rules apply to cyber security (political statements, sanctions etc). The same as the EU has done in the case of Crimea. In the EU it is easier than in NATO. In NATO, there is no mechanism of what to do in case of an attack.

However, there is a problem with the EU and overregulation - EU is very happy when it can regulate something. EU is not a single market, with cyber it is more complicated, there are more regulations. Some regulations are needed because you need to have some frames. You have to know what is allowed and what is not. It is difficult to find a balance.

How Is the cooperation with industries?

Estonia is cooperating pretty well with the industries. All industries (Microsoft, Facebook) complained that governments were not cooperating enough. Industries have ideas. States will not give away authority on retaliation, attribution etc. It is about attitudes (I know how to do my job!). Governments are starting to understand that they can’t do anything without industries. In the end, they have IT-nerds, governments cannot afford them. Hackers are going to school and teach cyber hygiene to students. Teachers were negative until they started to cooperate with the policemen. She said that hackers despite their image are not bad guys.

How much is Estonia an ideal case? How to implement it to other countries?

Estonia is doing well. Other countries need to find what is suitable to them. They don’t need to copy; every country (state) can find something what is interesting to them. Estonia needs to introduce what we are doing and urge others to find what is interesting to them. You can always do the same thing but with going around the corner.

Konspekteeris Kert Ajamaa