23.02 Jüri Kahn

Algis Kokka: Kokkuvõte Jüri Kahni loengust

Teisipäeval, 23. veebruaril oli Rahvusvaheliste Suhete Ringi ees välisministeeriumi Aafrika, Lähis- ja Kesk-Ida ning Ladina-Ameerika büroo direktor Jüri Kahn, kes rääkis teemal "Iraan - 2010. aasta potentsiaalne kriisikolle".

2010 on sõja jaoks hea aeg – maailma poliitika suurimal tegijal, USA presidendil läheb 2. aasta, palju sisepoliitilisi pingeid ning vähe välispoliitilisi võite. Iraagist lahkutakse, aga stabiilsust ei ole veel saavutatud. Afganistanis ei lähe kõige paremini. Raketirünnak Iraani tuumaprogrammiga seotud objektidele oleks arvatavasti küllaltki edukas, üks kurjuse telje riik saab taas olema karistatud ja ohjeldatud. Sõda algab siis, kui see aitab kaasa poliitiliste vastuolude ületamisele. Lähis- ja Kesk-Ida regioonis on väga tõsised probleemid, nende lahendamisele on pühendatud palju raha ja inimjõudu, kuid lahendust ei ole. Jutt on võitlusest regionaalse liidri positsiooni pärast, aga ka Iisraeli – Palestiina suhetest, mis on mõjutanud Iisraeli - Araabia maailma suhteid ning kahtlemata on mõjutanud ka Iraani poliitikat ja kaasa aidanud sellele, et Iraanist on kujunenud tänapäeva rahvusvahelise poliitika üks valupunkte. See probleem puudutab ka Euroopat ja mingil määral ka meid. Vähemalt niipalju, et EL liikmesmaana osaleme lahenduste otsimisel. Et teha seda kompetentselt, peaksime teadma, mis seal toimub, mõistma kogu probleemidepuntra olemust ning erinevate poliitiliste mõjurite huvi ja võimalusi. Lahendamatut olukorda iseloomustab eelkõige see, et lahendus ise on kõigile osapooltele halvem, kui lahenduse puudumine. Sellises olukorras on üsna loogiline, et on olemas jõud, kes on huvitatud ebastabiilsusest ning selle säilitamiseks on ka väike lokaalne sõda küllaltki tõhus vahend. Nii valitsebki arvamus, et praegune segane olukord on kasulik mitmetele jõududele nii Palestiinas kui ka Iisraelis ja see on seotud arengutega Lähis-Ida rahuprotsessiga. Iraani tuumaprogramm ja Iraani regionaalsed ambitsioonid on osa sellest protsessist.

Iraan on suur riik: 1.6 miljonit ruutkilomeetrit, elanikke üle 70 miljoni. Rikas ajalugu, palju naftat ja gaasi. Ligipääs merele olemas, tugev islamiideoloogia – kõik eeldused selleks, et riigil on olemas tugev sisemine uhkus ja õigustus, et piirkonnas domineerida. Pikka aega domineeris Iraak, kuid kaotas selle koha ning Iraani ambitsioon on saada liidriks. Liidrirolli juurde kuuluvad ka tugev sõjavägi, võime mõjutada regiooni arenguid ning peale suruda oma agendat. Tuumarelva omamine aitaks seda saavutada.

Iraani suhted läänega on olnud vastuolulised. Kui ðahh Pahlevi hakkas läänemeelseid reforme läbi viima, natsionaliseeris ta muuhulgas ka mitmed õliväljad ning selle tulemusena tekkis vastuolu seniste omanike brittidega. UK palus USA abi Iraani valitsuse kukutamiseks. USA tuli appi, ðahh oli sunnitud USAga kokku mängima, valitsus võeti maha, ðahhile anti tugevat sõjalist ja rahalist toetust. Riiki hakati ehitama üles ameeriklaste abiga ja USA näpunäidete järgi. Selline USA sekkumine ei olnud paljude iraanlaste meelest õiglane. Ajalooline okas USA vastu jäi iraanlaste hinge.

Sellelt pinnaselt hakkasid esile kerkima ðahhi vastased poliitilised liikumised. Marksistlik liikumine (PMOI - People's Mujahedin of Iran) kogus jõudu ja suutis 1979. aasta alguseks ette valmistada riigipöörde USA–meelse ðahhi kukutamiseks. Kuid võimu haaras hoopis islami ideoloog ajatolla Homeini. Religioon ühendas rahvast, toetus Homeinile oli väga suur ja Iraanist sai tugeval islamiusul põhinev riik. Rahvahääletusega võeti vastu uus põhiseadus, mis kinnistas islamistlik riigi põhimõtted. Muutus riigi juhtimise struktuur - kõrgemad juhid pole valitavad, ametisse määramistel on otsustav sõna usujuhtidel. Osaliselt säilisid ka valitavad institutsioonid, kuid nende üle valitses tugev religioosne aparaat.

70.ndatel käivitus Iraani tuumaprogrammi loomine, sealjuures tugevas rahvusvahelises koostöös Kanada, USA, Saksamaa ja teiste riikidega, eesmärgiga luua tuumaenergial töötavad elektrijaamad. Iraan käitus vastutustundlikult – liitus NPT lepinguga (Nuclear Non-Proliferation Treaty). Kõik oli esialgu korras. Lubas vaatlejaid, informeeris teisi riike oma arengutest.

Kohapealne võimuvõitlus jätkus, siseriiklikke protsesse mõjutas sõda Iraagiga, jätkuv konflikt juutide ja araablaste vahel, Hezbollah tõus, ðiidi rühmitused Iraagis. Soov mängida regionaalset mõjurit muutus üha tugevamaks. Võimalust aga polnud, Iraan polnud veel nii võimas.

Asi muutus, kui presidendiks sai Ahmadinejad. Ahmadinejad kasutas väga oskuslikult Iisraeli oma mõju suurendamiseks, tema Iisraeli-vastaseid avaldusi (pühib Iisraeli maa pealt minema, eitab holokausti) ja uudiseid uute relvasüsteemide väljatöötamisest tsiteeriti kriitiliselt üle maailma, samas tõstis see tema populaarsust kodus ja ka mitmetes araabia riikides. Ahmadinejad on öelnud, et on olemas kanderakett, mis võib Iisraelini välja jõuda. Sellise info usaldusväärsus on küsitav, kuid retoorika mõjub tugevalt. Iraani ühiskonnas pole Lääne inimesel spioneerida võimalik, kuna tegemist on suhteliselt suletud ühiskonnaga, kus lääne inimest vaadeldaksegi spioonina.

Iraani opositsioon PMOI - algselt ameerikavastane ning korraldas atentaate NATO riikide kõrgematele sõjaväelastele, jõudis taas poliitilisele pildile aastatel 2002-2003. Andis Läänele infot Iraani tuumaambitsioonidest ning sõjatehnika arendamisest. Pärast selgus, et info polnud usaldusväärne, relvi ei arendatud ning tuumarelva loomise ettevalmistusi ei olnud, 2006. aastal uraani rikastamist ei toimunud. ÜRO Julgeolekunõukogu võttis aga vastu sanktsioonid koos nõudega peatada rikastamine. See oli juba peatatud 2003. aastal. Iraani reaktsioon ÜRO sanktsioonidele oli ootuspärane – Iraan hakkaski uraani rikastama, seekord ka tegelikult.

Sisepoliitilised pinged kulmineerusid 2009 suvel: vastuolulised valimised võitis Ahmadinejad. Mis seal aga tegelikult toimus, ei ole teada. Arvatavasti PMOI ärgitusel toimusid mitmed rahvaväljaastumised Ahmadinejadi vastu ja opositsiooniliidrite toetuseks. Meeleavaldused lõppesid vägivallaga, hukkus inimesi, palju oli arreteerimisi. Sündmuste käigus võeti kinni mitmeid saatkondadega seotud inimesi, mis on juba päris tõsine asi – välisriikide teenistuses olevate isikute kohalolek andis Iraanile võimaluse väita, et valitsusvastased väljaastumised on korraldatud välismaa spioonide poolt. See tõi kaasa ka ebameeldivaid diplomaatilisi probleeme. Keeruliseks muutus ka rahvusvahelise toetuse avaldamine opositsioonile, mida Iran saaks käsitleda siseasjadesse sekkumisena, seetõttu oli ka Obama väga tagasihoidlik, ilmselt selleks, et vältida USA-vastaste meeleolude kasvu. Ka Ahmadinejadi positsioon pole kuigi tugev – usuline juhtkond kõhkleb tema sobivuses, nii näiteks ei kinnitatud kõiki tema esitatud ministrite kandidaate.

Demokraatliku maailma eesmärgiks on takistada Iraanil saavutada tuumapommi võimekus, selleks üritatakse takistada uraani rikastamist pommi loomiseks vajaliku tasemeni. Praegu suudab Iraan rikastada 3,5%ni, mis on sobiv tooraineks tuumaelektrijaamadele. Järgmine samm on rikastamine 20%ni, mis sobib näiteks tuuma allveelaevades ning teadusotstarbelistes ja meditsiinis kasutatavates reaktorites. Et pommi saaks teha, on vaja rikastada kuni 80-90%ni. Seda hüpet on keeruline teha, arvatakse, et ilma lääne tehnoloogilise abita ei ole see võimalik. Iraani võimekus rikastada uraani 80ni ei ole reaalne, ütlevad mitmed eksperdid. Poliitikud ütlevad, et on küll.

Iraani tuumaprogrammi peatamiseks on Rahvusvaheline Aatomienergeetika Assotsiatsioon - IAEA - pakkunud Iraanile võimalust mitte ehitada rikastamiskiirendeid vaid rikastada Iraanis toodetud 3.5% uraani välisriikides asuvates kiirendites. See annaks Iraanile võimaluse saada meditsiini otstarbelist 20% uraani ning vältida Iraani oma rikastamisvõimekuste arendamist. Iraan oli põhimõtteliselt nõus, kuid probleemid tekkisid detailidega. IAEA soovis, et rikastamine toimuks Prantsusmaal või Venemaal ning et Iraan loovutaks neile kogu oma 3.5% uraanivarud ning siis aasta pärast saaks tagasi 20%ni rikastatud uraani. Iraan peab seda ebaõiglaseks, tahaks saada kohe oma 3.5%lise vastu samas koguses 20%list või siis korraldada rikastamist jupikaupa, st. mingi kogus rikastatakse välismaal, tagastatakse Iraanile, ja siis läheb teele järjekordne kogus. Küsimus on usalduses – korra on Iraan juba petta saanud: Iraan maksis Prantsusmaale rikastamise eest, kuid Prantsusmaa ei andnud uraani ega ka raha tagasi. Usaldus on aga oluline. Oluline ka Iraani uhkuse element. Iraan ei näe ratsionaalset põhjust, miks Lääs ei peaks nõustuma Iraani ettepanekuga. Poliitilisi põhjusi on küllaga – usaldamatus, poliitilise tahte pealesurumine, soov hoida pingeid.

Demokraatlik maailm, Euroopa Liit ja USA, arvab, et Iraani peaks survestama, et ta teeks seda, mida Lääs käsib tal teha. Kuidas seda saavutada ? Senised sanktsioonid pole tulemusi andnud. Iraan on suur riik ja saab ise enda majandamisega suures osas ise hakkama. Üks oluline strateegiline kaup, mida neil napib, on bensiin (toornaftat leidub piisavalt, kuid rafineerimistehaseid mitte). Lääne tehnoloogiat tahaksid nad samuti osta. Ärimehed EL-s ja USA-s tahavad juurdepääsu Iraani turgudele, seda eriti Läänt tabanud majandussurutise tingimustes. Kuidas kindlustada, et sanktsioonid tabavad ebademokraatlikku valitsust ja mitte tavalisi inimesi, kes võivad sellisel juhul koonduda valitsuse selja taha? Kes need sanktsioonid kehtestab? Loodame, et ÜRO Julgeolekunõukogu. Kui Julgeolekunõukogu neid mingil põhjusel ei kehtesta, siis kes peaks seda tegema? USA ja EL? See tähendab, et Lääs kaotab oma turukohad ja kaotab need Hiinale ning Venemaale.

Venemaa on sõlminud Iraaniga lepingud vesinikkütusega tuumaelektrijaamade ehitamiseks ning ka suuremahulisi relvastuslepinguid nt. kaugmaa õhutõrje raketikompleksi S-400 tarnimiseks. Suured rahad on taga. Seega võib olla Julgeolekunõukogus raske saavutada Venemaa nõusolekut sanktsioonideks. Venemaa võib aga nõustuda, kui selle hinnaks on head suhted Läänega. Eestlasi teeb selline tehingu võimalus ettevaatlikuks. Keeruline on saada Hiina toetus - kolmandik Hiina naftast tuleb Iraanist. Hiinal on mitmed kontsessioonilepingud Iraani naftaväljade kasutamiseks. Hiinal on liiga palju huvisid ja sõltuvust, samas pole mingit huvi aidata läänt olukorras, kui eesmärgid ei ole päris selged. Võib arvata, et Julgeolekunõukogu otsus sanktsioonide osas ei pruugi tekkida.

Mõnevõrra lihtsamini on saavutatav Iraaniga koostööd tegevate ettevõtete ahistamine. USAs on seadus, mis keelab USA ettevõtetel teha koostööd Iraani firmadega, mis on seotud kõrgtehnoloogiliste relvastus- ja tuumavaldkondadega. Koostööd ei tohi ka teha Iraani Rahvuskaardi, mis on Iraani üks relvastruktuur, ettevõtetega. Seadus on eksterritoriaalse kehtivusega, see tähendab, et USA võib seda rakendada ka ettevõtetele, mis on väljaspool USA territooriumi. Selle järgi saaks karistada ka näiteks Eesti firmat, kui see peaks tegema koostööd mittelubatud partneritega. Euroopa Liit ei ole sellise lähenemisega nõus, see on suveräänsuse küsimus. Kuidas saab keegi kolmas öelda, mida me võime teha ja mida ei või? Eriti kui see pole ÜRO poolt heaks kiidetud.

Mida siis teha? Tuleks ikkagi üritada ÜRO sanktsioone. Kui neid ei tule, siis individuaalsed sanktsioonid. Sanktsioonide arutelu Euroopa Liidus ei pruugi samuti ühist seisukohta tekitada. Eriti kurjade inimeste nimekiri on koostatud, nende varad ja pangaarved välismaal on juba külmutatud, (kui selliseid üldse on ?). Kas see mõjutab Iraani tuumaambitsioone – ilmselt mitte väga.

Võimalik konflikt? Senised avaldused ja teod on loonud õhkkonna, kus valitseb üldine arvamus, et Iraan on paha ja teda peab karistama. Kui sanktsioonide osas ei jõuta kokkuleppele või kui sanktsioonid ei anna tulemusi, tuleks saata raketid, et hävitada uraani rikastamise tehnoloogia. Mõned asjatundjad arvavad, et võimalik rünnak saab olema otseses sõltuvuses Lähis-Ida rahuprotsessi arengutega: kui rahuprotsess peaks jõudma liiga lähedale Palestiina riigi loomisele, tekitab see probleeme Iisraelile, aga ka Gaza sektori elanikele jne. Iisrael on ka varem leidnud, et kui rahuprotsess liigub neile kahjulikus suunas, tuleb see protsess peatada. Ülemöödunud aasta detsembris korraldati väike sõda („Valatud Tina“). Läbirääkimised lõppesid ja rahuprotsess seiskus. Praegu on olukord natukene parem: Iisraeli juhtkond ei ole kuigi positiivne Palestiina riigi loomise osas, rahuprotsessi ei ole käivitunud ega ole ka vajadust seda pidurdada. Kui vajadus tekib, oleks Iraani ründamine üks kindel samm, mis taas peataks rahuprotsessi. Siit võiks ka oletada, et kui rahuprotsess peaks taaskäivituma ja Iisrael näeb ohtu oma huvidele, on Iraani ründamine küllaltki tõenäoline.

Konspekteeris Algis Kokka

On 28th November, the guest lecturer in RSR was Marina Kaljurand who gave lecture on “Cyber Security – challenges and potential responses”. She has served as the Ambassador of Estonia to USA, Mexico, Russia, Kazahstan and Israel. She has also been the Minister of Foreign Affairs of Estonia. Currently, she is a Chair of the Global Commission on the Stability of Cyberspace.

First time when Marina Kaljurand learned about cyber security was in 2007 when Estonia was under politically motivated cyberattacks. Back then she was an Estonian ambassador to Russia and she had to explain what is happening in Estonia – DDoS-attacks. It was important to talk about this because cyber does not have borders and in this field, cooperation is necessary. She said that states are not allowed to take any illegal actions and according to international law they must stop every illegal action that is transiting their country. It was known back then that cyberattacks came from Russian territory – Estonia had all the legal instruments in place, but the will was missing (there was a cooperation between allies but not with Russia).

In year of Snowden’s disclosure, Kaljurand was posted to the US. She said that the US changed a lot during these times and question of trust was the most important. Estonia was the first country to have a bilateral agreement in cyber security with the US and it was used as a hook to bring Obama to Tallinn (he came later, though). For Estonian diplomats, it is very important to represent our country because usually nobody cares about us and many even do not know (still think that we are part of the USSR). That was the reason we had to find our niche – which is cyber (e-lifestyle, cyber security) – and now it opens the doors and starts the conversations.

Currently there are 84 global bodies dealing with cyber security. Marina Kaljurand is the Chair of the Global Commission on the Stability of Cyberspace. At first, they were hesitating to include Russian and Chinese experts but as it is a global commission, they need people from different countries. They also have Jeff Moss and Joseph Nye, also human rights activists, and civil society experts. Commission is a multistakeholder. Governments need to cooperate in order to be successful because there are a lot of actors in cyber area. There is an ideological division in between of how the ICT is seen – one side (especially the West) sees it beneficial (lets do it!) and another (i.e. Russia and China) side sees the use of the ICT as interfering (colour revolutions, influencing internal politics). It is difficult to cooperate between two divisions.

Cyber is not only for IT geeks, there are so many fields – diplomacy, international affairs, law, etc. For Kaljurand, cyber security is about stability, it is an open, secure, stable, and accessible Internet. 65% of people are not online yet, they are to join us and we need to have stable and secure Internet. She said that we have to raise the awareness to countries who have no idea what is happening in cyber field. Thus, although she had no idea what all the 84 bodies are doing, she was happy that there are so many of them who are raising the awareness.

In 2013, it was decided by the UN GGE that international law applies to cyber space. The question is about how (jurisdiction and sovereignty). When is the sovereignty of a state violated (for example, in case of malware or when somebody really dies because of a cyber-attack?) UN is the only global organization, but it is from the 1940s. UN will never agree on everything, thus we need a division of like-minded states who have the same understanding and norms on how to behave in cyber space. For example, norm is that it is not okay to attack financial institutions during the peace time. Every country should be interested in having common norms, but it is not possible to agree because of the ideological divisions. If UN cannot work on that, then a group of likeminded countries can. Other bodies are the EU and NATO and both have its roles, for example, cyber is the 5th domain of operations (in addition to air, space, land, maritime). There is a NATO Centre of Excellence in Tallinn. The aim of cyber stability is to avoid misunderstandings (confidence building is getting people together, OECD is doing an excellent work there).

Kaljurand also spoke about Estonia’s e-voting. She used Hack the Pentagon – hackers were asked to hack a system to find vulnerabilities – example and she wants to do the same in Estonia with e-voting. She believes that we have a good system but there is so much criticism from abroad and we need a PR-event - Hack Estonian e-voting. We need international hackers for that. Government is not ready yet but she is still convincing it. We need to face challenges but not to step back. It may happen that people perceive it as negative PR (hackers are hacking Estonia) but we need to explain a lot what are we doing and why. We were lucky to have an ID-crisis in 2017 because we started to feel ourselves too comfortable.

What is the future of UN GGE? Has it failed because in the last meeting the participating countries did not reach a consensus?

Internet of Things, terrorism, international law, norms, confidence building measures, capacity building – GGE is looking these five fields. GGE was supposed to write a report (goal was not to go back from what was agreed two years earlier). Kaljurand does not think that coming years show a will of agreeing on something, she said that coming years will be for educating.

She also said that we need to start asking something for return. For example, if some country wants assistance in e-taxation, then it must make a political statement (international law applies to cyber space or a statement about human rights). If a country is not willing to make a statement, then it should ask for an assistance from some other country.

How to deal with Russia and China?

She has no answer to that. Balkanization of Internet (different countries have different Internets). She does not see that we could find common ground with China or Russia because of the big ideological differences. It may happen that states reach the point where they agree that cyberattacks are not okay. 2007 nobody died, it was just humiliating. All the cyberattacks have been kind of mild but if cyber 9/11 happens then the world would come together, and states would have more will and intentions to agree on some rules. It is a grey zone if you do not have rules. People get to together usually when something bad happens, it has not happened with cyber yet.

Tech-people can do attribution, but it has a political dimension as well, as it depends on the politicians (do they have the courage to say it out or not). She referred to former Minister of Defence Jaak Aaviksoo who said that we did reasonable attribution and our conclusion is that when somebody does everything like a dog then most probably it is a dog. Attribution is a political question and increasingly states should say that they were attacked by this or that country.

You can buy cyber weapons from the black market but it’s too primitive. It will change with Artificial Intelligence (AI) and internet of things, it will be cheaper for terrorists. So far it has not been used. KRATT – Estonian law on AI (obligations, responsibilities). Finland, company who has AI in its board, EE-FIN are competing on who will have the law first.

Why are there so many diplomatic efforts (84)?

She does not know what all of them are doing. On the one side, it is good that so many institutions are discussing cyber security. 2004 or 2007 nobody was discussing cyber but today everybody is discussing it. Her commission tries to look at what others are doing. It is good to have so many even if they duplicate. It is important to discuss and educate people.

Cyber security is connected to open internet. Are the EU and US values the same if something goes south?

US is very vocal about open internet, freedom of the Internet. They are strong supporters of human rights online and open internet. There are differences how countries see intelligence etc but basically, we are on the same side. We may disagree on small things, but we share the same principles and understanding.

Could you elaborate more on EU’s role (EU diplomacy toolbox) concerning cyber security?

Cyber diplomacy toolbox – if something happens how do we react. International law allows retaliation. We have regulations. What are the measures in case of cyberattack against a member state? All the rules apply to cyber security (political statements, sanctions etc). The same as the EU has done in the case of Crimea. In the EU it is easier than in NATO. In NATO, there is no mechanism of what to do in case of an attack.

However, there is a problem with the EU and overregulation - EU is very happy when it can regulate something. EU is not a single market, with cyber it is more complicated, there are more regulations. Some regulations are needed because you need to have some frames. You have to know what is allowed and what is not. It is difficult to find a balance.

How Is the cooperation with industries?

Estonia is cooperating pretty well with the industries. All industries (Microsoft, Facebook) complained that governments were not cooperating enough. Industries have ideas. States will not give away authority on retaliation, attribution etc. It is about attitudes (I know how to do my job!). Governments are starting to understand that they can’t do anything without industries. In the end, they have IT-nerds, governments cannot afford them. Hackers are going to school and teach cyber hygiene to students. Teachers were negative until they started to cooperate with the policemen. She said that hackers despite their image are not bad guys.

How much is Estonia an ideal case? How to implement it to other countries?

Estonia is doing well. Other countries need to find what is suitable to them. They don’t need to copy; every country (state) can find something what is interesting to them. Estonia needs to introduce what we are doing and urge others to find what is interesting to them. You can always do the same thing but with going around the corner.

Konspekteeris Kert Ajamaa