22.02 Rait Maruste

Kaisa Alliksaar ja Ants Siim: Kokkuvõte Rait Maruste loengust

Teisipäeval, 22. veebruaril käis Rahvusvaheliste Suhete Ringile loengut pidamas õigusteadlane Rait Maruste, kes rääkis teemal "Euroopa Inimõiguste Kohus seest ja väljast - eile, täna ja homme".

Esinejast: Rait Maruste on sündinud Pärnus 27. septembril 1953 aastal. Ta kasvas üles ning käis koolis Pärnumaal. 1977. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ülikoolis jätkas ta ka akadeemilist teed, tema erialaks oli kriminalistika ja õiguspsühholoogia, hiljem, doktoriõpingute aegu õigused ja vabadused kriminaalmenetluses. 1984. aastal omandas ta Leningradis õigusteaduse kandidaadi kraadi, tõusis dotsendi ametikohale ning hiljem kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri juhatajaks. 1992. aastal valis Riigikogu Rait Maruste Riigikohtu esimeheks. Tema esmaseks tööks sai likvideerida nõukogude ülemkohus Tallinnas, luua uus kõrgem kohus - Riigikohus Tartus, rehabiliteerida nõukogude võimu poolt alusetult süüdimõistetud ning alustada kohtureformiga. Riigikohtu esimehena töötas ta 1998.a. keskpaigani. 1998. aastal valiti Rait Maruste töötama Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuna. Ametit pidas ta eelmise aasta lõpuni. Teist perioodi on ta Haagis asuva Rahvusvahelise Vahekohtu liige. Rait Maruste on ka Tartu Ülikooli külalisprofessor.

Mis on inimõigused? Laias mõttes räägitakse I generatsiooni (kodaniku- ja poliitilised õigused), II generatsiooni (majanduslikud ja kultuurilised) ja III generatsiooni (seotud nt looduskeskkonna ja õigusega nö puhtale elukeskkonnale, erinevalt eelnevatest on tegu kollektiivse inimõiguste rühmaga) inimõigustest. Inimõigused, kodanikuvabadused ilmusid „päevakorda“ seoses Prantsuse revolutsiooniga, need pole antavad, neid käsitleti kui midagi loomulikku (st, et ilmusid I generatsiooni inimõigused). II generatsiooni inimõigused levisid seoses heaoluühiskondade tekkega ja III generatsiooni inimõigused kerkisid päevakorda seoses arengumaade probleemide aktualiseerumisega.

Üks esimesi näiteid valitseja voli piiramisest ja seega kaudselt ka samm edasi inimõiguste arengus oli Magna Charta (1215) Suurbritannias. Ameeriklased kirjutasid õigused ja vabadused oma põhiseadusesse, see muutis asjad reaalseks, asi polnud enam ainult sõnade ja retoorika tasemel. Pärast II maailmasõda jõuti nn tsiviliseeritud maailmas arusaamisele, et totalitarismist tekkida võivate kataklüsmide vältimiseks on vaja rahvusvahelisi lepinguid, ühtset süsteemi jne, mis kaitsevad inimõiguseid (1946 ÜRO inimõiguste deklaratsioon).

Inimõiguste deklaratsioon muutus tähtsaks kasutuse kaudu, st sai rahvusvahelise õiguse aluseks. Inimõiguste deklaratsioon oli üldine ja vajas aluseid. Selle vea parandamiseks töötati Euroopas välja Euroopa Inimõiguste konventsioon (1949. aastaks), seal olid põhilised inimõiguseid, aga konkreetsemalt kui ÜRO deklaratsioonis. Euroopa konventsiooni juures olid klauslid, mis sätestasid, mis juhul võib sekkuda mingi institutsioon jne – loodi ka inimõiguste kohus. Paljud riigid olid skeptilised, näiteks Rootsi polnud konventsiooni esmaallakirjutanute seas. Konventsioon sätestas, et igast osalevast riigist määratakse kohtunik inimõiguste kohtusse. 10 aasta jooksul tuli kohtusse 130 pöördumist. Hiljem see arv suurenes. 90ndate alguse järel rohkem osalisi. Praeguseks 47 osalisriiki (igast ainult 1 kohtunik!).

Euroopa inimõiguste kohtus kehtib subsidiaarsusele rajanev printsiip. Õigusi ja vabadusi tuleb täita osalisriigis. Konventsiooni eeltingimus on, et kohtupraktika viiakse riikides kooskõlla nõutuga. Lubatud on teatavad reservatsioonid. Konventsioon tuleb integreerida siseriiklikkusse õigusess, asub põhiseaduse nö vahepeal. Mõnel pool on konventsioon ühendatud põhiseadusega, mõnel pool eraldi. Konventsiooni vastu eksimise järel tuleks probleem lahendada riigi sees (läbida kodumaa vastavad kohtuastmed) enne kui asi inimõiguste kohtusse läheb: alles siis kui kõik alamastme kohtud on läbi käidud võib euro kohtusse pöörduda.

Praktikast. Inimõiguste kohtusse tuleb minna enne 6 kuu möödumist eelmise kohtu otsusest (6 kuu reegel). Kuni 1998 polnud Euroopa kohus alaliselt koos, seejärel muutus kohus alaliseks. 10 aastaga kasvas pöördumiste arv 10 korda. Hetkel on kohtul liiga suur töökoormus. Rahvusvahelistes organisatsioonides venivad otsused, sama oli ja on ka kohtuga. Praeguseks Euroopa inimõiguste kohtus 650 ametnikku, kelle töö koordineerimine on vaevarikas ja kulukas. Kohus on väidetavalt liiga kaebajasõbralik. Kohus peaks olema siiski ainult vahendajaks, seega erapooletu.

Kolm gruppi tegelasi, kes inimõiguste kohtus töötavad: I – akadeemiline seltskond, II – tsiviilteenistujad, III – professionaalsed juristid. Akadeemiline seltskond on nö kaebajasõbralik. Kaebajasõbralikkust soodustab see, et Euroopa kohtus puudub riigilõiv, kaebuse võib esitada ka oma keeles. Kodanikul on ainult paberikulu. Kohtulõivude puudumine tekitab kohtus ülekoormust. Omandiõigusega seotud kaebused on eriti tüütud (mängus on palju vara, keegi pole füüsilist kahju kannatanud, samas omandiõiguse küsimuse lahendamine jääb Euroopa kohtu vaevaks). Euroopa maksumaksja maksab asja kinni. Maruste vihjas sellele, et kaebuste korral, milles pole nö eetilisi probleeme (kedagi väärkoheldi rassi või soo alusel jne), võiksid kehtida lõivud. Arutatakse, et võiks viia sisse lõivu varaga seotud kaebuste esitamisel.

Süsteemireform. Avalduse vastuvõetavuse otsustaks ainult 1 kohtunik mitte 3, pretsedentidega kaebuste puhul otsustavad 3 kohtunikku, tööorgan on 7 kontunikust koosnev kogu, nö grand chamber otsustab riikidevahelisi suuri asju. Venemaa blokeeris reformi, talle ei meeldinud, et 1 kohtunik saab kaebusi tagasi lükata. Venemaast õnnestus siiski mööda minna, 14 protokollile kirjutas ta lõpuks alla pärast kaheaastast lobitööd. Venemaa toodab neljandiku pöördumistest, talle järgnevad Türgi, Rumeenia jt. Eestis pole tõsisemaid rikkumisi olnud. Lätis, Leedus, Venemaal raskemaid rikkumisi kümnete-sadade viisi. Avalik kuulamine – olulisimiate kaebuste puhul. Eestis on pisikaebusi suur hulk.

Siiamaani valitses sõjakurjategijate kohtu puhul võitjate kohus – natse ja kaastöötajaid aeti taga, võitjapooled olidki kohtumõistjad. NSVL oli sõjakuritegude doktriini ja lepingute väljatöötaja, konkreetseid paragrahve aga NSVL kriminaalseaduses polnud. Sõjakuriteod – aegumatud kuriteod? Tagasiulatuvalt üldiselt ei otsustata asju. Õiguslik pähkel. Mis saab edasi süsteemist? Kui praegune olukord jääb kestma, kukub süsteem vb kokku.

2 sammu, mis on praegu käigus: Üks nendest on Euroopa Liidu ühinemine süsteemiga. Konventsiooni ühinemise mõte on see, et Euroopa Liidule on antud arengu läbi mitmesugused avaliku võimu volitusi, millest tuntuim on arreteerimiskäsund, seal on mitmesuguseid Euroopa Liidud õigusakte, mis tulevad Euroopa Liidust. Nüüd on küsimus, kas Euroopa Liit vastutab millegi eest (täideviimist)? Ei vastuta, vastutab õiguse kohaldamise eest. Euroopa legitiimsuse tõusuks oleks vaja, et see allutatakse konventsiooni süsteemile – see on idee. Kuigi sellele on paljud ka vastu, kuid siiski liigutakse selle poole. Teiseks, see süsteem on aegunud. Äärmiselt heterogeenne. See süsteemi kooshoidmine on väga raske. Arengu üks võimalus on konstitutsiooni kohtu positsioon. Ehk võetakse 1 probleem nt eutanaasia, mis töötatakse põhjalikult läbi. Analüüsitakse riikide praktikat ja pretsedent saadetakse osalusriigile tagasi, et nad lahendaksid selle ise. Ülemkohus ise valib, millise asja ta võtab. See on ameerikalik pich and choose süsteem. See ühinemine ei tähenda, et hakatakse Lissaboni lepingut revideerima. Liitumine on kindel, kui küsimus on tesotamises.

Kui konventsioon liitub Euroopa Liiduga, siis mis õigus on ülemuslik? Kui EL ühinebki, siis konventsioon on õiguste-vabaduste kitsas aspektis (see, mis konventsioonis kirjas on) ülimuslik. Tavaline inimene ei võida eriti midagi – võimalik, et riigi ja Kohtu tasandite vahele tuleb EL-i riikide puhul veel ka EL-i tasand. Pole praegu lahendust sellele, arutatakse.

Venemaa ühinemine oli teatud kriisipunkt konventsiooni süsteemis. Leiti, et vana hea Euroopa väärtuste süsteem võidakse ära lõhkuda – Venemaa on liiga suur ja nende õiguskultuur/demokraatia on niivõrd erinevad. Mõni kõrgem ametnik lahkus, ütles, et ta seda alla ei neela. Aga parem Euroopa sees Venemaa kui Euroopast tõrjutud Venemaa? Kui tegu on näiteks tapmiste või kadunuks jäämistega, näiteks tðetðeenide puhul, siis kannatanute pereliikmetele määratud hüvitised võiks olla kuni 50 000 EURi. Pole kuulnud kaebusi, et Venemaa poleks maksnud seda. Ukraina tõrgub (vaesus ilmselt.) Samas kui riik ei maksa, ei anna nagu väga midagi teha, kohtutäitureid üldiselt kohale ei saadeta. Kui riik pole teinud seda, mida otsus ette nägi, järgneb poliitiline surve parlamentaarse assamblee tasandil. Üldiselt ükski klubi liige ei taha olla must lammas inimõiguste koha pealt.

Konspekteerisid Kaisa Alliksaar ja Ants Siim

On 28th November, the guest lecturer in RSR was Marina Kaljurand who gave lecture on “Cyber Security – challenges and potential responses”. She has served as the Ambassador of Estonia to USA, Mexico, Russia, Kazahstan and Israel. She has also been the Minister of Foreign Affairs of Estonia. Currently, she is a Chair of the Global Commission on the Stability of Cyberspace.

First time when Marina Kaljurand learned about cyber security was in 2007 when Estonia was under politically motivated cyberattacks. Back then she was an Estonian ambassador to Russia and she had to explain what is happening in Estonia – DDoS-attacks. It was important to talk about this because cyber does not have borders and in this field, cooperation is necessary. She said that states are not allowed to take any illegal actions and according to international law they must stop every illegal action that is transiting their country. It was known back then that cyberattacks came from Russian territory – Estonia had all the legal instruments in place, but the will was missing (there was a cooperation between allies but not with Russia).

In year of Snowden’s disclosure, Kaljurand was posted to the US. She said that the US changed a lot during these times and question of trust was the most important. Estonia was the first country to have a bilateral agreement in cyber security with the US and it was used as a hook to bring Obama to Tallinn (he came later, though). For Estonian diplomats, it is very important to represent our country because usually nobody cares about us and many even do not know (still think that we are part of the USSR). That was the reason we had to find our niche – which is cyber (e-lifestyle, cyber security) – and now it opens the doors and starts the conversations.

Currently there are 84 global bodies dealing with cyber security. Marina Kaljurand is the Chair of the Global Commission on the Stability of Cyberspace. At first, they were hesitating to include Russian and Chinese experts but as it is a global commission, they need people from different countries. They also have Jeff Moss and Joseph Nye, also human rights activists, and civil society experts. Commission is a multistakeholder. Governments need to cooperate in order to be successful because there are a lot of actors in cyber area. There is an ideological division in between of how the ICT is seen – one side (especially the West) sees it beneficial (lets do it!) and another (i.e. Russia and China) side sees the use of the ICT as interfering (colour revolutions, influencing internal politics). It is difficult to cooperate between two divisions.

Cyber is not only for IT geeks, there are so many fields – diplomacy, international affairs, law, etc. For Kaljurand, cyber security is about stability, it is an open, secure, stable, and accessible Internet. 65% of people are not online yet, they are to join us and we need to have stable and secure Internet. She said that we have to raise the awareness to countries who have no idea what is happening in cyber field. Thus, although she had no idea what all the 84 bodies are doing, she was happy that there are so many of them who are raising the awareness.

In 2013, it was decided by the UN GGE that international law applies to cyber space. The question is about how (jurisdiction and sovereignty). When is the sovereignty of a state violated (for example, in case of malware or when somebody really dies because of a cyber-attack?) UN is the only global organization, but it is from the 1940s. UN will never agree on everything, thus we need a division of like-minded states who have the same understanding and norms on how to behave in cyber space. For example, norm is that it is not okay to attack financial institutions during the peace time. Every country should be interested in having common norms, but it is not possible to agree because of the ideological divisions. If UN cannot work on that, then a group of likeminded countries can. Other bodies are the EU and NATO and both have its roles, for example, cyber is the 5th domain of operations (in addition to air, space, land, maritime). There is a NATO Centre of Excellence in Tallinn. The aim of cyber stability is to avoid misunderstandings (confidence building is getting people together, OECD is doing an excellent work there).

Kaljurand also spoke about Estonia’s e-voting. She used Hack the Pentagon – hackers were asked to hack a system to find vulnerabilities – example and she wants to do the same in Estonia with e-voting. She believes that we have a good system but there is so much criticism from abroad and we need a PR-event - Hack Estonian e-voting. We need international hackers for that. Government is not ready yet but she is still convincing it. We need to face challenges but not to step back. It may happen that people perceive it as negative PR (hackers are hacking Estonia) but we need to explain a lot what are we doing and why. We were lucky to have an ID-crisis in 2017 because we started to feel ourselves too comfortable.

What is the future of UN GGE? Has it failed because in the last meeting the participating countries did not reach a consensus?

Internet of Things, terrorism, international law, norms, confidence building measures, capacity building – GGE is looking these five fields. GGE was supposed to write a report (goal was not to go back from what was agreed two years earlier). Kaljurand does not think that coming years show a will of agreeing on something, she said that coming years will be for educating.

She also said that we need to start asking something for return. For example, if some country wants assistance in e-taxation, then it must make a political statement (international law applies to cyber space or a statement about human rights). If a country is not willing to make a statement, then it should ask for an assistance from some other country.

How to deal with Russia and China?

She has no answer to that. Balkanization of Internet (different countries have different Internets). She does not see that we could find common ground with China or Russia because of the big ideological differences. It may happen that states reach the point where they agree that cyberattacks are not okay. 2007 nobody died, it was just humiliating. All the cyberattacks have been kind of mild but if cyber 9/11 happens then the world would come together, and states would have more will and intentions to agree on some rules. It is a grey zone if you do not have rules. People get to together usually when something bad happens, it has not happened with cyber yet.

Tech-people can do attribution, but it has a political dimension as well, as it depends on the politicians (do they have the courage to say it out or not). She referred to former Minister of Defence Jaak Aaviksoo who said that we did reasonable attribution and our conclusion is that when somebody does everything like a dog then most probably it is a dog. Attribution is a political question and increasingly states should say that they were attacked by this or that country.

You can buy cyber weapons from the black market but it’s too primitive. It will change with Artificial Intelligence (AI) and internet of things, it will be cheaper for terrorists. So far it has not been used. KRATT – Estonian law on AI (obligations, responsibilities). Finland, company who has AI in its board, EE-FIN are competing on who will have the law first.

Why are there so many diplomatic efforts (84)?

She does not know what all of them are doing. On the one side, it is good that so many institutions are discussing cyber security. 2004 or 2007 nobody was discussing cyber but today everybody is discussing it. Her commission tries to look at what others are doing. It is good to have so many even if they duplicate. It is important to discuss and educate people.

Cyber security is connected to open internet. Are the EU and US values the same if something goes south?

US is very vocal about open internet, freedom of the Internet. They are strong supporters of human rights online and open internet. There are differences how countries see intelligence etc but basically, we are on the same side. We may disagree on small things, but we share the same principles and understanding.

Could you elaborate more on EU’s role (EU diplomacy toolbox) concerning cyber security?

Cyber diplomacy toolbox – if something happens how do we react. International law allows retaliation. We have regulations. What are the measures in case of cyberattack against a member state? All the rules apply to cyber security (political statements, sanctions etc). The same as the EU has done in the case of Crimea. In the EU it is easier than in NATO. In NATO, there is no mechanism of what to do in case of an attack.

However, there is a problem with the EU and overregulation - EU is very happy when it can regulate something. EU is not a single market, with cyber it is more complicated, there are more regulations. Some regulations are needed because you need to have some frames. You have to know what is allowed and what is not. It is difficult to find a balance.

How Is the cooperation with industries?

Estonia is cooperating pretty well with the industries. All industries (Microsoft, Facebook) complained that governments were not cooperating enough. Industries have ideas. States will not give away authority on retaliation, attribution etc. It is about attitudes (I know how to do my job!). Governments are starting to understand that they can’t do anything without industries. In the end, they have IT-nerds, governments cannot afford them. Hackers are going to school and teach cyber hygiene to students. Teachers were negative until they started to cooperate with the policemen. She said that hackers despite their image are not bad guys.

How much is Estonia an ideal case? How to implement it to other countries?

Estonia is doing well. Other countries need to find what is suitable to them. They don’t need to copy; every country (state) can find something what is interesting to them. Estonia needs to introduce what we are doing and urge others to find what is interesting to them. You can always do the same thing but with going around the corner.

Konspekteeris Kert Ajamaa