17.02 Harri Tiido

Kati Jakobson: Kokkuvõte Harri Tiido loengust

Teema "Suursaadikuna Afganistanis".

Kokkupuuted Afganistaniga

Alates 2008. aastast on Harri Tiido Eesti mitteresideeriv suursaadik Afganistanis, resideeriva esindaja ametis on igal aastal vahetuv asjur. Kokkupuude Afganistani problemaatikaga algas 2003. aastal, mil Tiido nimetati suursaadikuks NATO juurde. NATO ülesannete raames on ta teinud alates 2004.a. iga-aastase visiidi riiki, 2008. aastal seoses ametiülesannete muutumisega koguni 4 visiiti. Põhiliselt on Tiido külastanud Kabuli, ent samuti on ta viibinud Helmandi provintsis, kus Eesti meesond Argo Partsi juhtimisel vastutab regiooni meditsiinilise abi suunamise eest. Diplomaadina liikumine tähendab praktikas kõrgendatud turvanõudeid (soomustatud turvaautod, lähikaitse), kusjuures eraturvafirmad nõuavad lepingulise teenuse eest Afganistanis 2,3 miljonit krooni kuus inimese kohta.

Afganistani konfliktis tehtud vead

Tiido hinnangul on seni Afganistanis tehtud 2 olulise tähtsusega viga erinevate okupatsioonijõudude poolt:

1. NSVL vägede väljaviimine 1989. aastal, kuivõrd sellega tekkis Afganistanis võimuvaakum, mis omakorda võimaldas Talibanil võimule tulla. Taliban kujunes tollal ainsaks efektiivselt korda tagavaks rühmituseks ning rahvusvahelise abi puudumise tõttu selle haare tugevnes.

2. 2001. aasta sõjalise operatsiooni läbiviimisele järgnevad sammud. Viga tehti hinnanguga, et üksnes sõjalisest operatsioonist piisab, tsiviilabi jäeti tahaplaanile. Nüüdseks väljatöötatud NATO strateegia comprehensive approach (nö kõikehõlmav lähenemine, mis ühendab tsiviilkoostöö sõjalise julgeolekuga) olnuks meetod, millega suudetuks vältida olukorra eskaleerumist. Ebastabiilsuse tingimustes kujunes ainsaks tulusaks elatusvahendiks narkoäri – ühelgi teisel elatusalal ei ole Afganistanis nõnda kindlaid transporditeid kauba turustamiseks ega sedavõrd külluslikku tasu.

Uimastid kui julgeoleku küsimus

Oopiumiäri vohas ning suuremat tähelepanu sellele ei pööratud. Esimesed ettepanekud probleemi ohjeldamiseks tehti 2003. aastal NATO kohtumise raames, mil esitleti kava kontrollida uimastiäri 0,5 mld dollari mahulise programmi raames, kuid see ei leidnud toetust.

Uimastid tähendavad julgeolekut, kuivõrd narkoraha on Talibani olulisimaks finantsallikaks. See raha – ÜRO hinnangul 100 miljonit dollarit aastas, teistel andmetel kuni 5 korda enam – tagab Talibanile relvad, laskemoona, uued võitlejad. Teisteks finantsallikateks on mõned Araabia riigid.

Uimastiprobleemi kaalukuse tõttu on NATO hiljaaegu sellele oma kohtumistes osundanud ning meetmeid tarvidusele võtmas. Tarvis oleks ületada vaid eri riikide jurisdiktsiooni küsimused – paljudes NATO liikmesriikides on narkolaborite ja oopiumipõldude käsitlemine sõjaliste objektidena vastuvõetamatu, kuivõrd seadused keelustavad igasuguste tsiviilobjektide ründamise.

Probleemi akuutsust rõhutab asjaolu, et seekord on esimene aasta, mil Taliban on aktiivne ka talvel; varem kestis aktiivse tegevuse periood kevadest sügiseni. Põhjuseks peab Tiido varustatuse paranemist ning finantside järk-järgulist suurenemist, mis omakorda võimaldab jätkata võitlust isegi talvel.

Muutused üldises eluolus

4-miljonilise elanikkonnaga Kabulis on julgeolek muutunud halvemaks, mida kinnitasid hiljutised terroriaktid justiits- ja haridusministeeriumile ning kinnipidamisasutusele. Vaatamata sellele on aga linnas enam moderniseerumise ilminguid: leidub läänelikke toitlustusasutusi ning kaupu.

Riigis on suurenenud juurdepääs meditsiinile. Helmandi provintsis jõuab meditsiiniline abi 80% elanikkonnast. Paranenud on ka üleüldine haridustase. Eriti tervitatav on olnud naiste emantsipatsioon haridusvallas: varem tähendas naiste õpe märksa suuremat riski nende elule ja tervisele.

Suuri puudujääke leiab jätkuvalt infrastruktuuris, mis on nõrgalt arenenud ning millel puudub rahastus.

Uuemaks valukohaks on kujunenud investorite lahkumine Afganistanist. Lisaks taliibidele ning Al-Qaeda’le tuleb neil võidelda inimröövide ohuga. Viimasest on kujunenud uus ohutegur investeeringutele. Tiido hinnangul võib Afganistan seetõttu jäädagi nurjunud riigiks, kui investoritele enam turvatunnet ei looda. Elanikkonna seas on viimase aja nähtuseks kujunenud uimastisõltuvus, mida sellises ulatuses ei ole enne täheldatud.

Elustiil

Afganistan on sügavalt islamiriik, kus elufilosoofiaks on „kui Allah tahab“ põhimõte. Sel põhjusel pole Afganistani Tiido arvates võimalik muuta demokraatlikuks riigiks läänelikus tähenduses. Eesmärgiks tuleks pigem püstitada riigi enda minimaalse toimetuleku saavutamine.

Sügavalt juurdunud islam ei lase üle võtta läänelikke institutsioone. Näide kohtusüsteemist: 90% kohtuasjadest lahendatakse kohalikes vanematekodades, mis seavad eesmärgiks saavutada osapoolte leppimine. Vanematekodades läbiviidavad protsessid võivad kesta nädalaid, ent nende otsustega siiski lepitakse. Lisaks on nende vooruseks äraostmatus. Läänelikud kohtud seevastu on ostetavad ning seetõttu ei toimi.

Korruptsioon

Afganistanis puudub lojaalsus võõrastele: laveeritakse 2 poole vahel, väliseid ümberkorraldusi ei võeta omaks.

Elanikud suhtuvad riigilt varastamisse kui loomulikku tegevusse. Altkäemaksust toidetakse oma hõimlasi – kõik lõikavad sellest kasu. Ministritel usutakse olevat miljoneid dollareid raha. Eranditeks pidas Tiido vaid siseminister Atmari ja Helmandi provintsi kuberneri Mangalit.

Karzai seevastu olevat aga üsna äraostetav: toetajate eest valimistel on ta kõigeks valmis. Nii tolereeris ta ametis endist Helmandi provintsi kuberneri, kes jäi vahele 2-tonnise oopiumikogusega, ent lubas garanteerida Karzaile kõikide provintsi valijate toetuse.

Üheks võimalikuks lahenduseks korruptsiooni ohjeldamisel peab Tiido näidisprotsesse, mida korraldaks Lääs. Selleks oleks tarvis aga äraostmatu prokuröri, kohtu ja vangla olemasolu ning kogu ahel peaks toimima. Viimast peab Tiido võimatuks, sest üldjuhul loeb nendes asutustes selle tahe, kellel on rohkem raha. Korruptsiooni süü lasub ka Läänel. Karzai etteheitel, et 80% Afganistani rahast on Lääne päritolu, seega ka 80% korruptsiooni võib Läänele süüks panna, on teatud alust.

Afganistani julgeolekujõud

Praegu on Afganistani sõjaväe suuruseks 70 000 meest, ent seda arvu loodetakse suurendada 300 000-ni.

Politsei puhul saab rääkida viletsast väljaõppest ja ulatuslikust korruptsioonist. Paljud politseinikud on uimastisõltlased, seda eriti narkopolitsei seas ( 8 meest 12-st uimastiteede kontrollil)

Taliban

Taliban omab suuremat kontrolli Helmandis, Kandaharis ja mõnedes idapoolsetes provintsides, Afganistani-Pakistani piirialadel, kõrbetes ja mägialadel.

Taliban jaguneb Tiido hinnangul 3-ks:

1. „päevatöölised,“ kes palgatakse üksikuteks operatsioonideks. Nende jaoks oleks lahenduseks muu tasuva töö pakkumine

2. poolideoloogiline osa, kes vastustavad põhiliselt välisvägede kohalolekut. Neid saaks lepitada poliitilise kaasamisega

3. tõsimeelsete grupp, kelle kuuluvuse rühmitusse määrab ideoloogia ning kes seavad eesmärgiks Afganistani ja Pakistani islamiriigiks muutmise.

EL ja Afganistan

EL osaleb Afganistanis nt politseikoolituse alal EUPOLi raames, ent liidu tegevus riigis on umbmäärane ning koordineerimata. Sel põhjusel puudub Afganistanis vajalik usaldus ning austus EL tegevuse suhtes. USA jõulisemaid aktsioone seevastu hinnatakse, mis muudab USA üpris kaalukaks otsustajaks.

Majanduslik potentsiaal

Afganistani majandusliku potentsiaali rakendamiseks oleks Tiido hinnangul tarvis läbida järgnevad etapid:

1. kuulutada sõda moonikasvatajatele

2. kasvatada toidukultuure uimastite asemel ning seda doteerida

3. alustada Afganistanis leiduva vase, maagaasi ja nafta kaevandamist ning töötlemist

Konspekteeris Kati Jakobson

On 28th November, the guest lecturer in RSR was Marina Kaljurand who gave lecture on “Cyber Security – challenges and potential responses”. She has served as the Ambassador of Estonia to USA, Mexico, Russia, Kazahstan and Israel. She has also been the Minister of Foreign Affairs of Estonia. Currently, she is a Chair of the Global Commission on the Stability of Cyberspace.

First time when Marina Kaljurand learned about cyber security was in 2007 when Estonia was under politically motivated cyberattacks. Back then she was an Estonian ambassador to Russia and she had to explain what is happening in Estonia – DDoS-attacks. It was important to talk about this because cyber does not have borders and in this field, cooperation is necessary. She said that states are not allowed to take any illegal actions and according to international law they must stop every illegal action that is transiting their country. It was known back then that cyberattacks came from Russian territory – Estonia had all the legal instruments in place, but the will was missing (there was a cooperation between allies but not with Russia).

In year of Snowden’s disclosure, Kaljurand was posted to the US. She said that the US changed a lot during these times and question of trust was the most important. Estonia was the first country to have a bilateral agreement in cyber security with the US and it was used as a hook to bring Obama to Tallinn (he came later, though). For Estonian diplomats, it is very important to represent our country because usually nobody cares about us and many even do not know (still think that we are part of the USSR). That was the reason we had to find our niche – which is cyber (e-lifestyle, cyber security) – and now it opens the doors and starts the conversations.

Currently there are 84 global bodies dealing with cyber security. Marina Kaljurand is the Chair of the Global Commission on the Stability of Cyberspace. At first, they were hesitating to include Russian and Chinese experts but as it is a global commission, they need people from different countries. They also have Jeff Moss and Joseph Nye, also human rights activists, and civil society experts. Commission is a multistakeholder. Governments need to cooperate in order to be successful because there are a lot of actors in cyber area. There is an ideological division in between of how the ICT is seen – one side (especially the West) sees it beneficial (lets do it!) and another (i.e. Russia and China) side sees the use of the ICT as interfering (colour revolutions, influencing internal politics). It is difficult to cooperate between two divisions.

Cyber is not only for IT geeks, there are so many fields – diplomacy, international affairs, law, etc. For Kaljurand, cyber security is about stability, it is an open, secure, stable, and accessible Internet. 65% of people are not online yet, they are to join us and we need to have stable and secure Internet. She said that we have to raise the awareness to countries who have no idea what is happening in cyber field. Thus, although she had no idea what all the 84 bodies are doing, she was happy that there are so many of them who are raising the awareness.

In 2013, it was decided by the UN GGE that international law applies to cyber space. The question is about how (jurisdiction and sovereignty). When is the sovereignty of a state violated (for example, in case of malware or when somebody really dies because of a cyber-attack?) UN is the only global organization, but it is from the 1940s. UN will never agree on everything, thus we need a division of like-minded states who have the same understanding and norms on how to behave in cyber space. For example, norm is that it is not okay to attack financial institutions during the peace time. Every country should be interested in having common norms, but it is not possible to agree because of the ideological divisions. If UN cannot work on that, then a group of likeminded countries can. Other bodies are the EU and NATO and both have its roles, for example, cyber is the 5th domain of operations (in addition to air, space, land, maritime). There is a NATO Centre of Excellence in Tallinn. The aim of cyber stability is to avoid misunderstandings (confidence building is getting people together, OECD is doing an excellent work there).

Kaljurand also spoke about Estonia’s e-voting. She used Hack the Pentagon – hackers were asked to hack a system to find vulnerabilities – example and she wants to do the same in Estonia with e-voting. She believes that we have a good system but there is so much criticism from abroad and we need a PR-event - Hack Estonian e-voting. We need international hackers for that. Government is not ready yet but she is still convincing it. We need to face challenges but not to step back. It may happen that people perceive it as negative PR (hackers are hacking Estonia) but we need to explain a lot what are we doing and why. We were lucky to have an ID-crisis in 2017 because we started to feel ourselves too comfortable.

What is the future of UN GGE? Has it failed because in the last meeting the participating countries did not reach a consensus?

Internet of Things, terrorism, international law, norms, confidence building measures, capacity building – GGE is looking these five fields. GGE was supposed to write a report (goal was not to go back from what was agreed two years earlier). Kaljurand does not think that coming years show a will of agreeing on something, she said that coming years will be for educating.

She also said that we need to start asking something for return. For example, if some country wants assistance in e-taxation, then it must make a political statement (international law applies to cyber space or a statement about human rights). If a country is not willing to make a statement, then it should ask for an assistance from some other country.

How to deal with Russia and China?

She has no answer to that. Balkanization of Internet (different countries have different Internets). She does not see that we could find common ground with China or Russia because of the big ideological differences. It may happen that states reach the point where they agree that cyberattacks are not okay. 2007 nobody died, it was just humiliating. All the cyberattacks have been kind of mild but if cyber 9/11 happens then the world would come together, and states would have more will and intentions to agree on some rules. It is a grey zone if you do not have rules. People get to together usually when something bad happens, it has not happened with cyber yet.

Tech-people can do attribution, but it has a political dimension as well, as it depends on the politicians (do they have the courage to say it out or not). She referred to former Minister of Defence Jaak Aaviksoo who said that we did reasonable attribution and our conclusion is that when somebody does everything like a dog then most probably it is a dog. Attribution is a political question and increasingly states should say that they were attacked by this or that country.

You can buy cyber weapons from the black market but it’s too primitive. It will change with Artificial Intelligence (AI) and internet of things, it will be cheaper for terrorists. So far it has not been used. KRATT – Estonian law on AI (obligations, responsibilities). Finland, company who has AI in its board, EE-FIN are competing on who will have the law first.

Why are there so many diplomatic efforts (84)?

She does not know what all of them are doing. On the one side, it is good that so many institutions are discussing cyber security. 2004 or 2007 nobody was discussing cyber but today everybody is discussing it. Her commission tries to look at what others are doing. It is good to have so many even if they duplicate. It is important to discuss and educate people.

Cyber security is connected to open internet. Are the EU and US values the same if something goes south?

US is very vocal about open internet, freedom of the Internet. They are strong supporters of human rights online and open internet. There are differences how countries see intelligence etc but basically, we are on the same side. We may disagree on small things, but we share the same principles and understanding.

Could you elaborate more on EU’s role (EU diplomacy toolbox) concerning cyber security?

Cyber diplomacy toolbox – if something happens how do we react. International law allows retaliation. We have regulations. What are the measures in case of cyberattack against a member state? All the rules apply to cyber security (political statements, sanctions etc). The same as the EU has done in the case of Crimea. In the EU it is easier than in NATO. In NATO, there is no mechanism of what to do in case of an attack.

However, there is a problem with the EU and overregulation - EU is very happy when it can regulate something. EU is not a single market, with cyber it is more complicated, there are more regulations. Some regulations are needed because you need to have some frames. You have to know what is allowed and what is not. It is difficult to find a balance.

How Is the cooperation with industries?

Estonia is cooperating pretty well with the industries. All industries (Microsoft, Facebook) complained that governments were not cooperating enough. Industries have ideas. States will not give away authority on retaliation, attribution etc. It is about attitudes (I know how to do my job!). Governments are starting to understand that they can’t do anything without industries. In the end, they have IT-nerds, governments cannot afford them. Hackers are going to school and teach cyber hygiene to students. Teachers were negative until they started to cooperate with the policemen. She said that hackers despite their image are not bad guys.

How much is Estonia an ideal case? How to implement it to other countries?

Estonia is doing well. Other countries need to find what is suitable to them. They don’t need to copy; every country (state) can find something what is interesting to them. Estonia needs to introduce what we are doing and urge others to find what is interesting to them. You can always do the same thing but with going around the corner.

Konspekteeris Kert Ajamaa